ПРЕДСЕДАТЕЛ

Снежана Спасова

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 220
Телефони: + 359 2 8735 277; + 359 2 9702 773
Факс: + 359 2 9702 777
Е-mail: s.spasova@bim.government.bg    

   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР   

Георги Панчев

Адрес:1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 220
Телефони:  + 359 884 644 081
Факс: 

Е-mail: g.panchev@bim.government.bg

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Валентин Андонов

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. II, ст. 208
Телефон: + 359 2 9702 793
Факс: + 359 2 9702 777   

E-mail: v.andonov@bim.government.bg  

   

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Петя Банева

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 707   

Факс: + 359 2 9702 777

E-mail: p.baneva@bim.government.bg

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ"

Главен директор

д-р инж. Антоанета Йовчева 


Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж VI, стая № 622
Телефон: 02 9702 703
Факс: 02 9702 735
Е-mail: GD_NCM@bim.government.bg

 • разработва проекти на дългосрочни програми за създаване и усъвършенстване на националните еталони на Република България;
 • създава, съхранява и усъвършенства националните еталони в изпълнение на дългосрочните програми;
 • подготвя за утвърждаване националните еталони и води регистър на утвърдените;
 • осигурява проследимост на националните еталони до международни еталони или еталони на държави - членки на Конвенцията за метъра;
 • предприема мерки за осигуряване проследимостта на измерванията в случаите, когато в страната няма утвърден национален еталон, или при повреда или унищожаване на национален еталон и координира дейността на лицата, които притежават национални еталони;
 • извършва дейности за изпълнение на изискванията на Споразумението на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM) за взаимно признаване на националните еталони и на сертификатите от измерване и калибриране, издадени от националните метрологични институти;
 • участва в работни групи и проекти на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM), Европейското сътрудничество в областта на еталоните (EUROMET) и Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (COOMET);
 • организира и участва в международни сравнения за установяване степента на еквивалентност на националните еталони;
 • поддържа система за управление по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025;
 • разпространява чрез калибриране единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната;
 • извършва и/или организира сертификация на сравнителни материали и координира изпълнението на дългосрочната програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали;
 • води регистър на сертифицираните сравнителни материали и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ;
 • извършва измервания и метрологични изследвания съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории;
 • организира изпитвания за пригодност на лаборатории за калибриране и изпитване;
 • участва с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;
 • предоставя консултации в областта на измерванията.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ"

Главен директор

Валентин Старев

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж III, стая № 319
Телефон: 02 9702 739
Факс: 02 9702 777
Е-mail: v.starev@bim.government.bg   

1. по прилагането на Закона за измерванията и актовете по прилагането му:

 • извършва преглед на документи, изследване чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер, оценяване на съответствието и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;
 •  води публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;
 •  извършва първоначални и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 •  извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 •  извършва калибриране на еталони и средства за измерване в области, които са определени от председателя на Института;
 •  извършва измервания и метрологични изследвания, в т.ч. на софтуер, който е свързан с измервания;
 •  участва с лектори в курсове и семинари, които са организирани от Учебния център на Института;
 • зпредоставя консултации в областта на законовата метрология;

2. по прилагането на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

 •  упражнява чрез проверки контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП;
 •  извършва дейности във връзка с оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II на УБП;

3. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му:

 •  извършва изпитвания, изготвя становища за съответствие с функционалните и техническите изисквания и подготвя предложения за одобряване типа на ФУ, в т.ч. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр) и фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС), на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и на локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 •  извършва контролни изпитвания на ФУ;
 •  води публичен регистър на одобрените типове ФУ (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС), ЕСФП, локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 •  извършва експертизи на ФУ;
 •  извършва дейности във връзка с издаване на разрешения и води публичен регистър на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД;
 •  извършва дейности по заличаване от регистъра по буква "в" и отнемане на разрешението по буква "д";
 •  извършва първоначални и последващи проверки на ЕСФП;
 •  извършва съвместни контролни действия с други институции във връзка с контрола на ФУ и ИАСУТД;

4. по прилагането на Валутния закон и на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 74 от 2003 г.), извършва изпитване и подготвя предложения за издаване на свидетелство за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 106 от 2006 г.);

5. по прилагането на Закона за хазарта:

 •  извършва изпитване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване;
 • по искане на председателя на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) предоставя писмено становище по документите, които са приложени към заявлението за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване;
 • участва в съвместни проверки по инициатива на председателя на ДКХ за констатиране на съответствието на игралното оборудване или на игралния софтуер на комуникационното оборудване с утвърдените от комисията тип, версия или модификация;

6. извършва дейности по оценяване на съответствието, предвидени в разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, които са издадени съгласно:

 •  Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);

7. извършва изпитване за електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда.

 Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" има териториални звена.

     

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Директор         

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. II
Телефон:
Факс:
Е-mail: 

Дирекция "Обща администрация" подпомага осъществяването на правомощията на председателя, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване, като:

 • участва при разработване и определяне на стратегическите цели на Института и осъществява мониторинг на изпълнението им;
 • координира и подпомага действията на другите административни звена във връзка с участието им в планирането и отчитането на дейността на Института;
 •  координира и подпомага дейността по обобщаване на информацията при разработването на програмния бюджет и отчет, годишните отчети и доклади за дейността на Института и за състоянието на администрацията;
 • координира и подпомага дейността на Института, като разпространява документи и указания до другите административни звена;
 • участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейностите на Института, и дава становища по проекти на нормативни актове съвместно с дирекциите от специализираната администрация;
 • осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи;
 •  предприема действия по събиране на вземанията на Института;
 •  дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, които са свързани с дейностите на Института, и участва в работата на комисиите, свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 •  следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения;
 • извършва проверки, дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и организации и осъществява процесуално представителство на Института пред съдилищата;
 •  изготвя и актуализира длъжностното разписание на Института и поименното разписание на длъжностите, изготвя статистически справки за работната заплата и за движението на кадрите;
 •  осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите в Института;
 •  изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, оформя и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
 •  осигурява цялостната организация по провеждане атестирането на служителите в администрацията на Института и обучението на персонала;
 •  планира и организира обучението, повишаването и поддържането на професионалната квалификация и преквалификация на служителите и организира провеждането на курсове и семинари в Учебния център на Института;
 • извършва дейностите по охрана на труда и медицинско обслужване на персонала във връзка със здравословните и безопасни условия на труд;
 •  обработва входящите и изходящите документи, осъществява деловодната дейност и съхранява деловодния архив;
 •  организира приемането на заявки за административни услуги, изготвя справки и отчети за дейността на Института;
 •  подпомага технически дейността на Научния съвет по метрология към председателя на Института;
 •  планира развитието на информационната система на Института, организира обслужването ѝ, администрира достъпа до нея и предлага, внедрява и поддържа информационни и комуникационни продукти (бази данни, електронни регистри) и поддържа информационната страница на Института в интернет;
 •  осигурява синхрона и съвместимостта на информационната система на Института с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;
 •  организира осъществяването на публичните изяви на председателя на Института или на упълномощени от него длъжностни лица, поддържа връзки с административните звена за информация и връзки с обществеността на Народното събрание, Министерския съвет и други централни органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;
 •  организира разпространението на официалния бюлетин на Института и други специализирани в областта на измерванията материали (списания, ръководства, методически указания), както и на преводи на документи на международните органи и организации по метрология;
 •  съставя проекта на бюджет на Института, контролира правилното разходване на средствата и отчита изпълнението на бюджета и изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на Института;
 •  осигурява финансово-счетоводното обслужване на Института в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
 •  следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина;
 • организира завеждането и отчитането на материалните активи на Института и редовното извършване на инвентаризации;
 •  извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на материалните активи при спазване разпоредбите на действащото законодателство;
 • организира и осигурява стопанисването, включително поддръжката и ремонта, на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Института, и съхранява документите за тях;
 • организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, съхранява досиетата за тях и следи за изпълнението на договорите, които са сключени от председателя за осигуряване на дейностите в Института;
 •  осигурява сервизната поддръжка на използваните еталони и средства за измерване и организира изпращането на еталони в чужбина за калибриране, международни сравнения или ремонт;
 • организира и осигурява транспортното обслужване;
 •  снабдява администрацията на Института с материали и консумативи, както и организира и осигурява почистването в административните сгради;
 •  организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации по метрология в областите на дейност на Института и следи за своевременното превеждане на членския внос към международни органи и организации;
 •  организира и координира подготовката на междуведомствени споразумения за сътрудничество в областта на метрологията и координира изпълнението им;
 •  организира разработването на проекти, финансирани по програми и фондове на Европейския съюз, или на двустранни програми за сътрудничество;
 •  води международната кореспонденция, подготвя и координира плановете за международната дейност на Института и съдейства за провеждане на международни прояви по метрология в Република България;
 •  организира международните изяви на председателя на Института, на заместника му и на другите служители, подготвя задграничните командировки и оформянето на необходимите документи.