И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Паун Илчев

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II
Телефони: + 359 2 8735 277; + 359 2 9702 773
Факс: + 359 2 9702 777
е-mail: p.ilchev@bim.government.bg    

   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР   

Златко Халваджиев

Адрес:1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II
Телефон:  + 359 2 9702 728
е-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ"

Главен директор

д-р инж. Антоанета Йовчева 

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж VI, стая № 622
Телефон: 02 9702 703
Факс: 02 9702 735
e-mail: GD_NCM@bim.government.bg

 • разработва проекти на дългосрочни програми за създаване и усъвършенстване на националните еталони на Република България;
 • създава, съхранява и усъвършенства националните еталони в изпълнение на дългосрочните програми;
 • подготвя за утвърждаване националните еталони и води регистър на утвърдените;
 • осигурява проследимост на националните еталони до международни еталони или еталони на държави - членки на Конвенцията за метъра;
 • предприема мерки за осигуряване проследимостта на измерванията в случаите, когато в страната няма утвърден национален еталон, или при повреда или унищожаване на национален еталон и координира дейността на лицата, които притежават национални еталони;
 • извършва дейности за изпълнение на изискванията на Споразумението на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM) за взаимно признаване на националните еталони и на сертификатите от измерване и калибриране, издадени от националните метрологични институти;
 • участва в работни групи и проекти на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM), Европейското сътрудничество в областта на еталоните (EUROMET) и Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (COOMET);
 • организира и участва в международни сравнения за установяване степента на еквивалентност на националните еталони;
 • поддържа система за управление по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025;
 • разпространява чрез калибриране единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната;
 • извършва и/или организира сертификация на сравнителни материали и координира изпълнението на дългосрочната програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали;
 • води регистър на сертифицираните сравнителни материали и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ;
 • извършва измервания и метрологични изследвания съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории;
 • организира изпитвания за пригодност на лаборатории за калибриране и изпитване;
 • участва с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;
 • предоставя консултации в областта на измерванията.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ"

Главен директор

Валентин Старев

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж III, стая № 319
Телефон: 02 9702 739
Факс: 02 9702 777
e-mail: v.starev@bim.government.bg   

1. Контрол на средства за измерване:

 • oдобряване на типа на средства за измерване;
 • първоначална проверка на средства за измерване;
 • последваща проверка на средства за измерване.

2. Метрологична експертиза на средства за измерване;

3. Контрол на предварително опаковани продукти и на опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване.

Съгласно Устройствения правилник на Българския институт по метрология дейността по контрол и експертиза на средства за измерване е възложена на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”.

Като част от специализираната администрация Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”:

1. по прилагането на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове към него:

 • извършва преглед на документи, изследване чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер, оценяване на съответствието и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;
 • води публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;
 • извършва първоначални и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва калибриране на еталони и средства за измерване в области, които са определени от председателя на Института;
 • извършва измервания и метрологични изследвания, в т.ч. на софтуер, който е свързан с измервания;
 • участва с лектори в курсове и семинари, които са организирани от Учебния център на Института;
 • предоставя консултации в областта на законовата метрология.;

2. по прилагането на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

 • упражнява чрез проверки контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП;
 • извършва дейности във връзка с оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II на УБП;
 • извършва надзор на лица, оправомощени за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II на УБП.;

3. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му извършва първоначални и последващи проверки на електронни системи с фискална памет (ЕСФП);

4. извършва дейности по оценяване на съответствието, предвидени в разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, които са издадени съгласно:

 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (ДВ, бр. 23 от 2016 г.)..   

        

ДИРЕКЦИЯ „ИЗПИТВАНИЯ И ПРОВЕРКИ НА

ПРОДУКТИ И УСТРОЙСТВА“   

Директор   

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б

Телефон: 

e-mail: 

1. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му:

а) извършва изпитвания, изготвя становища за съответствие с функционалните и техническите изисквания и подготвя предложения за одобряване типа на ФУ, в т.ч. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр) и фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС) и на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и ИАСУТД;

б) извършва контролни изпитвания на ФУ и ИАСУТД;

в) води публичен регистър на одобрените типове ФУ (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС), ЕСФП и ИАСУТД;

г) извършва експертизи на ФУ и ИАСУТД;

д) извършва дейности във връзка с издаване на разрешения и води публичен регистър на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД;

е) извършва дейности по заличаване от регистъра по буква "в" и отнемане на разрешението по буква "д";

ж) извършва съвместни контролни действия с други институции във връзка с контрола на ФУ и ИАСУТД;

з) извършва проверки за изпълнение на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 17 и

чл. 15а от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите, (ДВ, бр. 106 от 2006 г.);

и) извършва последващи проверки на ФУ и ИАСУТД, съгласно чл. 61 от Наредба No Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

2. по прилагането на Валутния закон и на Наредба №4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 74 от 2003 г.), извършва изпитване и подготвя предложения за издаване на свидетелство за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

3. по прилагането на Закона за хазарта:

а) извършва изпитване на типове, версии и модификации на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване;

б) води електронни публични регистри за типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната;

в) оказва съдействие на органите на Националната агенция за приходите /НАП/, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

г) изготвя становища по чл.22, ал.1 от Закона за хазарта.;

д) предоставя информация, становища и/или справки на НАП;

е) по искане на органите на НАП извършва проверки за съответствието на игрално оборудване с регистрираните типове и модификации;

ж) извършва експертизи на игрални автомати.

4. по прилагане на Изборния кодекс:

а) участва в разработването на методика за удостоверяване на съответствието на доставения от Централната избирателна комисия тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация;

б) участва в процедурата по удостоверяване съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация.

5. извършва изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда.   

   

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ

ДЕЙНОСТИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"   

Директор   

Мирослав Найденов

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II

Телефон: 02 9702 746

e-mail: m.naydenov@bim.government.bg   

Подпомага осъществяването на правомощията на председателя, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване, като:

1. участва при разработване и определяне на стратегическите цели на Института и осъществява мониторинг на изпълнението им;

2. координира и подпомага действията на другите административни звена във връзка с участието им в планирането и отчитането на дейността на Института и разработването на годишните отчети и доклади за дейността на Института и за състоянието на администрацията;

3. координира и подпомага дейността на Института, като разпространява документи и указания до другите административни звена;

4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейностите на Института, и дава становища по проекти на нормативни актове съвместно с дирекциите от специализираната администрация;

5. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи;

6. предприема действия по събиране на вземанията на Института;

7. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, които са свързани с дейностите на Института, и участва в работата на комисиите, свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки;

8. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения;

9. извършва проверки, дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и организации и осъществява процесуално представителство на Института пред съдилищата;

10. изготвя и актуализира длъжностното разписание на Института и поименното разписание на длъжностите, изготвя статистически справки за работната заплата и за движението на кадрите;

11. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите в Института;

12. изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, оформя и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;

13. осигурява цялостната организация по провеждане процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията на Института и обучението на персонала;

14. планира и организира обучението, повишаването и поддържането на професионалната квалификация и преквалификация на служителите и организира провеждането на курсове и семинари в Учебния център на Института;

15. извършва дейностите по безопасност и здраве на работното място и медицинско обслужване на персонала във връзка със здравословните и безопасни условия на труд;

16. обработва входящите и изходящите документи, осъществява деловодната дейност и съхранява деловодния архив;

17. организира приемането на заявки за административни услуги, изготвя справки и отчети за дейността на Института;

18. подпомага технически дейността на Научния съвет по метрология към председателя на Института;

19. планира развитието на информационната система на Института, организира обслужването й, администрира достъпа до нея и предлага, внедрява и поддържа информационни и комуникационни продукти (бази данни, електронни регистри) и поддържа информационната страница на Института в интернет;

20. осигурява синхрона и съвместимостта на информационната система на Института с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;

21. организира осъществяването на публичните изяви на председателя на Института или на упълномощени от него длъжностни лица, поддържа връзки с административните звена за информация и връзки с обществеността на Народното събрание, Министерския съвет и други централни органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

22. организира разпространението на официалния бюлетин на Института и други специализирани в областта на измерванията материали (списания, ръководства, методически указания), както и на преводи на документи на международните органи и организации по метрология;

23. организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, съхранява досиетата за тях и следи за изпълнението на договорите, които са сключени от председателя за осигуряване на дейностите в Института;

24. организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации по метрология в областите на дейност на Института и следи за своевременното превеждане на членския внос към международни органи и организации;

25. организира и координира подготовката на междуведомствени споразумения за сътрудничество в областта на метрологията и координира изпълнението им;

26. организира разработването на проекти, финансирани по програми и фондове на Европейския съюз, или на двустранни програми за сътрудничество;

27. води международната кореспонденция, подготвя и координира плановете за международната дейност на Института и съдейства за провеждане на международни прояви по метрология в Република България;

28. организира международните изяви на председателя на Института, на заместника му и на другите служители, подготвя задграничните командировки и оформянето на необходимите документи;

29. подпомага дейността на председателя по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 25/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119/ 1 май 2016 г.).

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ

РЕСУРСИ И СОБСТВЕНОСТТА"   

Директор   

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II

Телефон: 

e-mail:  

Подпомага осъществяването на правомощията на председателя и създава условия за

осъществяване на дейността на специализираната администрация, като:

1. координира и подпомага дейността по обобщаване на информацията при разработването на програмния бюджет и отчет;

2. съставя проекта на бюджет на Института и отчита изпълнението на бюджета, и изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на Института;

3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Института в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;

4. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина;

5. организира завеждането и отчитането на материалните активи на Института и редовното извършване на инвентаризации;

6. извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на материалните активи при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

7. организира и осигурява стопанисването, включително поддръжката и ремонта, на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Института, и съхранява документите за тях;

8. осигурява сервизната поддръжка на използваните еталони и средства за измерване и организира изпращането на еталони в чужбина за калибриране, международни сравнения или ремонт;

9. организира и осигурява транспортното обслужване;

10. снабдява администрацията на Института с материали и консумативи, както и организира и осигурява почистването в административните сгради.