ИАСУТД

Информация за ИАСУТД:

  • Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), одобрена за определен конкретен търговски обект;
  • Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;

Предназначение: ИАСУТД служи за регистриране и отчитане на оборотите от продажби в търговските обекти, установяване на дистанционна връзка и подаване на данни към Националната агенция по приходите.

Нормативно позоваване: Техническите и функционални изисквания са определени в Наредба № Н-18 на МФ от 2006 г.

Методи на контрол: ИАСУТД се пуска на пазара и/или в действие след одобряване на типа.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара ИАСУТД, подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа

Одобряването на типа на ИАСУТД включва:

  • преглед на документите;
  • изпитване на образец от типа;
  • оценяване съответствието на типа ИАСУТД с техническите и функционални изисквания към него;
  • издаване на свидетелство за одобрен тип ИАСУТД и вписване в регистъра на одобрените за използване типове.

Изпитване за съответствие с функционалните и технически изисквания на Наредба №Н-18 на МФ от 2006 г. и издаване на свидетелство за одобряване на типа на:

  • Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), одобрена за съответния търговски обект;
  • Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;