Производители/Вносители

Информация за средствата за измерване

ЕЛЕКТРОМЕРИ

Предназначение: Електромерите са средства за измерване, предназначени за измерване на активна и реактивна енергия в еднофазни и трифазни (3- и 4-проводникови) вериги чрез интегриране на активна и реактивна мощност по отношение на времето.

Нормативно позоваване: НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване; Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол:

 • електромери с оценено съответствие, използвани за битова и търговска употреба и за употреба в леката промишленост се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване;
 • електромери за активна енергия с клас на точност 0,2S и за електромери за реактивна енергиясе пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки;
 • електромери за активна енергия с клас на точност 0,5S; 0,5; 1 и 2 от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.

Задължение на производител:

 • за електромери с оценено съответствие производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания;
 • производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Българският институт по метрология нотифициран орган № 1957 по процедури:

 • модул F „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта“;
 • модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството“.

Процедурите за оценяване на съответствието:

 • комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството“;
 • или комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул F „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта“;
 • или модул Н1 „"Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта“;
 • производителите или вносителите, които пускат на пазара Електромери за активна енергия с клас на точност 0,2S и за електромери за реактивна енергия, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Измервателните трансформатори са средства за измерване, които осигуряват на електромерите, към които са свързани, редуцирани стойности на напрежението и/или тока в мрежата. Измервателните трансформатори са допълнителни устройства към електромера.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXХ наНаредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Измервателните трансформатори се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка.

Задължение на производител/вносител:Производителите или вносителите, които пускат на пазара измервателни трансформатори, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа  

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

ЧАСОВНИЦИ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ТАРИФНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Часовниците за превключване на тарифни електромери са средства за измерване на интервали от време, съответстващи на отделните тарифи на многотарифните електромери и се считат за допълнителни устройства към електромера.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXХІ на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Часовниците за превключване на тарифни електромери се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка.

Задължение на производител/вносител:Производителите или вносителите, които пускат на пазара часовници за превключване на тарифни електромери, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа  

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

Контакти

Отдел "Оценяване на съответствието на средства за измерване"
ГД "Мерки и измервателни уреди"
Началник отдел: Христина Соколова
1797  гр. София
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Тел.: + 359 2 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
E-mail: h.sokolova@bim.government.bg  

www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando