Аналитични дейности

 Дейността включва:   

  • Анализ на правното и текущо състояние на административните процеси и механизми, които ще се реализират в рамките на проекта от гледна точка на пригодността им за електронизирането, както и до ниво 4.
  • Анализ на информационно-комуникационната техника и системи, необходими за реализиране, обезпечаване и доусъвършенстване на електронните услуги предоставяни от БИМ.

 Изпълнение на дейността:  

  • На 07.01.2015 г. след проведена процедура за възлагане на Обществена поръчка съгласно ЗОП се сключи Договор № АК3.1-Д-1/07.01.2015 г. с Консорциум " Ей Ай Пи" ДЗЗД за изпълнeние на дейности 2, 3 и 4.
  • В изпълнение на Дейност 2 от проекта и съгласно Договор № АК3.1-Д-1/07.01.2015 г. на 19.03.2015г. с приемо-предавателен протокол Възложителя прие от Изпълнителя Обобщения аналитичен доклад.
  • На 09.04.2015г. с приемо-предавателен протокол Възложителят прие от Изпълнителя разработената Детайлна техническа спецификация.
  • Дейността приключи успешно и в срок, като бяха изпълнени заложените в проекта индикатори.