Дата на публикуване 29.11.2019 г.

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52Б, Ви кани да участвате в процедура по възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП - публично състезание, с наименование:

“ИЗРАБОТВАНЕ НА НОСИТЕЛИ НА ЗНАЦИ: МАРКИ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ, ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ И СТИКЕРИ УБП“

Прогнозна стойност на обществената поръчка е 206 550 лева (двеста и шест хиляди петстотин и петдесет и пет лева) без ДДС.

Критерий за възлагане – най-ниска предложена цена.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 19.12.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 20.12.2019 г. от 11:00 часа.

Обявлението е публикувано в АОП под № 946957

Решението е публикувано в АОП под № 946939