БИМ

Проект: „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством внедряване на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите на Български институт по метрология“

На 18.06.2020г. стартира проект на Български институт по метрология BG16RFOP002-2.064-0001 „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством внедряване на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите на Български институт по метрология“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на Български институт с по метрология (БИМ)“ за постигане на ефективност иустойчивост на националната инфраструктура по качество“.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, a общата стойност на проекта e 2 700 000 лв.

Настоящият проект е насочен към подобряване ефективността на тези дейности, чрез разработване и внедряване на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите /ЕСУКАД/ - софтуер и хардуер; сертифициране на БИМ по стандарт БДС EN ISO/EIC 27001:2017 или еквивалент; обучение на персонал за работа с ЕСУКАД, анализ на работните процеси и промяна на нормативната уредба. Единната система ще представлява компютърна мрежа от физически обекти /устройства, средства за измервания, лаборатории, подлежащи на контрол средства за измервания и др./, притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие по между си и с външната среда, и цели да изключи необходимостта от участие на човека в част от действията и операциите по осъществяване на административното обслужване, надзорната дейност и дейността по реализиране на административно-наказателната отговорност, свързани с измерванията, чрез прилагане на иновативни подходи - Интернет на нещата и изкуствен интелект.   

Изпълнението на проекта ще доведе до устойчивост на дейностите чрез:

- Oсигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията, чрез изграждане на единна база данни за всички метрични устройства, подлежащи на калибриране и контрол;    

- Oптимизиране на работните процеси и разходите на БИМ, улеснен достъпът до информация чрез въвеждане на QR код върху обектите и замяна на холограмните стикери, и промяна на релевантната нормативна уредба;    

- Повишаване сигурността на информацията при въвеждането на ЕСУКАД, чрез внедряване и сертифициране на стандарт БДС EN ISO/EIC 27001:2017 или еквивалент;    

- Намаляване на административната тежест върху бизнеса, използване на съвременни средства за реализация - мобилни устройства, свързани с единната система 24 ч., 7 ;    

- Изграждане на иновативна, интегрирана, уеб-базирана система, използваща ИИ, генериране и съхранение на нови документи; създаване и непрекъснато осъвременяване на електронен паспорт на всички клиенти и устройства, включващи данни и история.

Пълната интеграция на 2D Баркод в системата ще позволи повсеместната и стопанска реализация във всички сфери на икономиката.   

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност: обща стойност на проекта – 2 700 000 лв. от които: 85 % европейско и 15 % национално финансиране.

Начало: 08.06.2020г.

Край: 08.06.2022г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.064-0001-C01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ) в качеството си на бенефициент кани всички заинтересовани лица, предлагащи услугата, отговаряща на изискванията от настоящото писмо, да подадат ценово предложение за:   

  Дата на публикуване на съобщението:16.10.2020 г. – петък.