БИМ

През 2015 г. Р България чрез БИМ, отдел „Електрични измервания” на Главна дирекция „Национален център по метрология“ участва в консорциум, който разработи проектно предложение на тема „Traceability routes for electrical power quality measurements (Начини за осигуряване на проследимост на измерванията на качеството на електричната енергия)”, за по-кратко „TracePQM“. Поради голямата важност и все по-голямата популярност, която имат параметрите, характеризиращи качеството на ел. енергия, в консорциума се включиха 13 страни. С проектното предложение БИМ кандидатства по Европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR). Предложението беше одобрено, получи финансиране и беше подписано Споразумение (General Multi-Beneficiary Grant Agreement for European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR), number: 15RPT04 TracePQM). Проектът стартира от 06.2016 г. с встъпителна среща, която се състоя в гр. Бърно – Чехия и ще завърши през 05.2019 г. В проекта са залегнали следните дейности:

 • Проектиране и валидиране на модулна система за измерване на мощност и параметри на качеството на енергията;
 • Създаване/Разработване на отворен софтуер;
 • Създаване (Разработване) на Ръководство за добри практики за измервания на мощност и параметри на качеството на енергията по метода на „извадковите изследвания”, използвайки модулна измервателна система;
 • Разработване на дългосрочен план за измерване на мощност и параметри на качеството на енергията за всеки партньор;
 • Създаване на въздействие върху обществото;
 • Управление и координация.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Валидирана модулна система за измерване на мощност и параметри на качеството на енергията;
 • Отворен софтуер, който да позволи бъдещо модифициране и разширяване на разработената система;
 • Ръководство за добри практики за подпомагане на дизайна, конструкцията, разширяването и модифицирането на разработената модулна измервателна система;
 • Индивидуални стратегии от всички партньори в проекта за дългосрочно развитие на техния изследователски капацитет в областта на измерване на мощност и качество на енергията;
 • Протокол за сравнение за бъдещо допълнително международно сравнение за доказване на нови СМС на мощност и качество на енергията.

Повече информация за Проекта може да се намери на създадения за целта сайт http://tracepqm.cmi.cz/project.php

БИМ
БИМ