ОПАК Договор № 13-32-8-24.01.2014

Българският институт по метрология е бенефициент по програма ОПАК (BG051PO002/13/3.2-04) със спечелен проект „НАДГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННАТА СРЕДА НА БИМ ЧРЕЗ ПО-НАТАТЪШНА ИНТЕГРАЦИЯ, РАЗРАБОТКА НА НОВИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СОФТУЕРНИ МОДУЛИ“, по приоритетна ос III “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции чрез надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ посредством по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули, електронни административни услуги и регистри и осигуряване оперативна съвместимост за информационен обмен с други заинтересовани страни.

За изпълнението на общата цел на проекта, са поставени следните специфични цели:

 1. Осигуряване на оперативна съвместимост на хоризонтално ниво чрез създаване на нови и усъвършенстване на съществуващи електронни услуги и регистри, вписани в Регистрите за оперативна съвместимост (РОС).
 2. Повишаване на организационния и технологичен капацитет на БИМ за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез разширяване и по-нататъшна интеграция на електронните услуги и регистри на БИМ и вътрешни системи за изграждане на единна информационно-комуникационна среда.
 3. Повишаване удовлетвореността на потребителите на услуги, включително на гражданите в неравностойно положение чрез подобрявани възможности за взаимодействие онлайн.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Извършен анализ на правното и текущо състояние на административните процеси, които ще се реализират в рамките на проекта;
 • Усъвършенствани съществуващи и разработени и внедрени на нови електронни административни услуги и регистри;
 • Надградена информационно-комуникационна среда чрез по-нататъшна интеграция на вътрешни софтуерни модули, електронни услуги и регистри;
 • Постигнато по-високо ниво на оперативна съвместимост на цялостната информационно-комуникационна среда на БИМ;
 • Проведена кампания за осведомяване на обществеността за резултатите от проекта.
 • Повишена удовлетвореност на гражданите и бизнеса от дейностите и услугите, извършвани от БИМ, повишаване на неговия имидж и доверието към него сред обществеността.  

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

1. Подготвителни дейности: Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка за проектните дейности

Постигнати резултати:

На 25.08.2014 г. с подписването на Окончателен приемо-предавателен протокол приключи изпълнението на Договор АК3.2-6/07.07.2014г. с избрания изпълнител Дуо Софт ЕООД.

В изпълнение на Дейност 1 „Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектните дейности 2 и 3”, в изпълнение на проект, „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули” се разработи пълна тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за проектните дейности 2 и 3 съгласно ЗОП.

Разработената документация, след предварителен контрол В ОПАК И АОП, е буликувана на 25.08.2014г. в сайта на АОП под № 01200-2014-0004 и в "Профил на купувача" на електронната страница на БИМ.

С Заповед № АК3.2-6-07.10.2014 на председатателя на БИМ е определена комися за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти.

С Решение № АК3.2-8/07.11.14 на председателя на БИМ е избран изпълнител - Нео Сървисис ООД.   


2. Аналитични дейности: Анализ на правното и текущо състояние на административните процеси, които ще се реализират в рамките на проекта и дефиниране на бизнес-изискванията и технологичните изисквания за по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули, електронни административни услуги и регистри и осигуряване оперативна съвместимост за информационен обмен с други заинтересовани страни.

Постигнати резултати:

На 05.03.2015г. с подписване на Приемо-предавателен протокол от страна Възложителя се прие извършената работа в изпълнение на Договор № АК3.2-9/26.11.2014г. свързана с Дейност 2 от проекта.

В изпълнение на дейност 2 бяха разработени „Обобщен аналитичен доклад“ и „Детайлна техническа спецификация“. Разработените документи са пратформата на която ще стъпи и изпълнинието на Дейност 3 „Технологични разработки: Разработки и доработки съгласно изготвената в рамките на аналитичните дейности техническа спецификация, тестване и документиране, инсталации и интегриране на нови модули в информационната среда“.

Дейността приключи успешно и в срок, като бяха изпълнени заложените в проекта индикатори.   


3.Технологични разработки: разработки и доработки съгласно изготвената в рамките на аналитичните дейности техническа спецификация, тестване и документиране, инсталации и интегриране на нови модули в информационната среда.

Постигнати резултати:      

Дейността беше изпълнена в периода 12.02.2015 - 24.06.2015 г. 

На база на проведените анализи и изготвената и съгласувана техническа спецификация, беше стартиран процеса по разработка на:

 • Разработени нови четири софтуерни модули;
 • Надградена съществуваща система, посредством интегриране на новите модули в единен софтуерен продукт;
 • Разработени нови две електронни административни услуги;
 • Разработка на нови два електронни регистри.   

 • 5.Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ и подобряване и получаване на обратна връзка от потребителите на административната услуга относно резултатите от проектните дейности.4.Одит

  Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейностите по проекта.

  Тази цел ще бъде осъществена посредством:

  организиране на 1 пресконференция за оповестяване на стартирането на проектните дейности, целите на проекта и очакваните резултати;

  организиране на 2 информационни дни – един в началото на проекта и един в края на проекта. Включени 2 кафе паузи и кетъринг;

  2 бр. публикации в български вестник или списание – за оповестяване началото и края на проекта;

  18 бр. плакати;

  2 бр. банери;

  Дизайн, печат и разпространение на 2000 бр. брошури;

  Изработване и разпространение на 500 бр. комплекта, включващи химикал, флаш памет, тефтер, торба и дипляна.   

  Постигнати резултати:

  На 24.10.2014 г. се проведе на пресконференция за оповестяване началото на проект:„Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4”, № 13-31-22/10.04.2014 г., финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Участници в пресконференцията бяха г-жа Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на ОПАК, доц. д-р Димитър Станков - председател на БИМ, инж. Петя Банева - и.д. главен секретар на БИМ, инж. Валентин Старев – главен директор на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ (ГД МИУ), д-р инж. Светла Миркова-Грозданова - ръководител проект, началник на отдел „Контролно-методически“, ГД МИУ, инж. Цветомир Петков – координатор проект, старши експерт в отдел „Механични измервания“, ГД НЦМ.

  Госпожа Моника Димитрова-Бийчър откри пресконференцията като посочи, че независимо от факта, че Българският институт по метрология не е конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипа работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов ресурс при предоставянето на услуги.

  По време на пресконференция председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков заяви: „ Целта на проекта е да бъде повишена степента на достъп до административното обслужване, като бъдат въведени тези нови административни услуги, разработени по ОПАК, които ще бъдат достъпни по всяко време и от всяко място. Така ще повишим и удовлетвореността на хората, които ползват услугите ни, ще спестим тяхното време , човешки ресурс от страна на института и финансови средства. В проекта е предвидено също съществуващите електронни услуги да бъдат надградени. По този начин ще постигнем по-голяма бързина и по-висока оперативност при обслужването. Повишената електронизацията е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация. И най- важното този проект е още стъпка към пълна е- администрация.“

  Пресконференцията продължи с презентация на ръководителя на проекта д-р инж. Светла Миркова-Грозданова по представяне на източниците на финансиране, целите, дейностите и очакваните резултати.

  6.Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта

  Максимална обща сума на проекта: 396 142,68 лв.

  Продължителност на проекта: 18 месеца.