Консултативни органи

Научен съвет по метрология

Научният съвет по метрология е Консултативния орган към председателя на Българския институт по метрология.

Научният съвет по метрология разглежда проектите на дългосрочната програма за развитие на националните еталони и дългосрочната програма за развитие на националната система за сертифицирани референтни материали и докладите по изпълнението им и консултира председателя на Българския институт по метрология по въпроси, свързани с националните еталони, метрологичните изследвания и обучението в областта на метрологията.

В Научния съвет по метрология се включват учени и специалисти в областта на метрологията.   

Национален съвет по метрология

Националният съвет по метрология е един от Консултативните органи към Министъра на икономиката и индустрията. Той разглежда проекти на нормативни актове, програми и концепции за развитие на метрологията и дава становища и предложения по други въпроси, поставени от министъра на икономиката.

Националният съвет по метрология включва:

  • Представители от Министерства, Агенции и други държавни институции, определени от съответният Министър или Ръководител на ведомство;
  • Петима представители на научната общност, определени по споразумение между председателя на Българската академия на науките и председателя на Съвета на ректорите;
  • Четирима представители на национално представените организации на работодателите по чл. 35 от Кодекса на труда, определени по споразумение между тях;
  • Двама представители на сдруженията на потребителите, определени по споразумение между тях;
  • Двама представители на сдруженията на метролозите, определени по споразумение между тях.