Регистър на издадени/отказани сертификати по модул В „Изследване на типа”