Ползватели

Информация за проверки и средства   

Средствата за измерване на електрически величини:

 • Електромери:
  • електромери с оценено съответствие, използвани за битова и търговска употреба и за употреба в леката промишленост се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване;
  • електромери за активна енергия с клас на точност 0,2 S и за електромери за реактивна енергиясе пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки;
  • Електромери за активна енергия с клас на точност 0,5 S; 0,5; 1 и 2 от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.;
 • Измервателните трансформатори се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка.
 • Часовниците за превключване на тарифни електромери се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка .

Информация за проверките:

 • Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на ЗТИП се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка считано от годината на нанасяне намаркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка;
 • Проверки на електромери се извършват от оправомощени от председателя на ДАМТН лица;
 • Проверки на трансформатори и часовниците за превключване на тарифни електромери се извършват от Български институт по метрология.

Задължение на притежателя/ползвателя:

 • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях;
 • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Последващата проверка се извършва;
 • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
 • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти   

Метрологична експертиза на електромери се извършва в следните структурни звена:

РО София; РО Бургас; РО Пловдив; РО Стара Загора; РО Варна; РО Русе; сектор Велико Търново; РО Плевен и РО Враца.

Проверките на трансформатори се извършват в:

РО София и РО Варна.