Българският институт по метрология е бенефициент по Проект „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4.“, Договор № 13-31-22/10.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритет ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проета е подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса, чрез реализиране и внедряване на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги - усъвършенстване на административните процеси, възможност за електронно заявяване, електронно заплащане на таксата и електронно получаване на услугите.

За реализирането на общата цел са поставени следните специфични цели:

 • Оптимизиране на административните процеси по предоставяне на административни услуги, чрез трансформирането им за изпълнение в електронна среда;
 • Повишаване на степента на достъп до административно обслужване, чрез реализирането на нови електронни административни услуги, достъпни по всяко време и от всяко място;
 • Постигане на бързина и оперативност при обслужването, чрез надграждане на съществуващите информационни системи при предоставянето на услугите;
 • Надграждане на съществуващите информационни системи за предоставяне на електронни административни услуги разработени по ОПАК;
 • Гарантиране на ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите на доставчика на услуги, чрез използване на информационни технологии, които освобождават капацитет за изпълнение на повече задължения за по-малко време;
 • Намаляване на използваните времеви, човешки и финансови ресурси при предоставянето на услуги.
 • Повишаване на електронизацията и имиджа на БИМ за една модерна, съвременна и отворена администрация

Очакваните резултати от проекта са:

 • Извършен комплексен анализ на правното и текущо състояние на административните процеси в обхвата на проекта;
 • Внедрени нови електронни административни услуги и усъвършенствани до ниво 4 на съществуващи вече електронни услуги, предоставяни по електронен път от БИМ в резултат на изпълнени успешни предходни проекти по ОПАК;
 • Повишена удовлетвореност на потребителите на услуги на БИМ, повишена електронизацията и имидж на БИМ за една модерна, съвременна и отворена администрация;
 • Доставка на технологично оборудване и лицензи с цел осигуряване на Информационно-комуникационна среда – способна да поддържа надградената интегрирана система;
 • Проведена кампания за осигуряване на публичност и осведомяване на обществеността за резултатите от проекта, разпространение на рекламни материали

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

1.Подготовка и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за възлагане изпълнението на дейностите по проекта.

2. Аналитични дейности.

3. Технологични разработки и доставки: разработки и доработки и доставки съгласно изготвените в рамките на аналитичните дейности технически спецификации, тестване и документиране, инсталации и интегриране на нови модули в информационната среда;

4. Доставка на технологично оборудване: Сървъри, комуникационно оборудване и др.;

5. Финансов одит

6. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и разпространение на рекламни материали

7. Организация и управление на проекта

Изпълнението на настоящият проект ще допринесе за изпълнението на така поставените цели чрез увеличаване на броя на предоставяните услуги и повишаване на нивото на електронизация на част от съществуващите, така че администрацията да се доближи в максимална степен до трансформацията й в е-администрация.

Обща стойност на проекта: 774 717.74 лева

Продължителност на проекта: 18 месеца