Информация за удължаването на срока на валидност на последващата проверка на партиди електромери.