Дата на публикуване 21.03.2019г.

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.1 2 от ЗОП публично състезание с предмет:

"Доставка на 11 (единадесет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ"

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 192 000 (сто деветдесет и два хиляди) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена;

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 11.04.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 12.04.2019 г. от 11:30 часа.

Обявлението е публикувано в АОП под №902554

Решението е публикувано в АОП под № 902552

Дата на публикуване: 22.03.2019г.

С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 902786 беше поправена явна фактическа грешка в Обявлението № 894448 за откриване на настоящата процедура, касаеща неправилно задаване на линк към профила на купувача, водещ конкретно към тази процедура.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 902786

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=902786&mode=view

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 57, ал. 3 от ЗОП

ОТНОСНО: Отварянето на плик „Предлагани ценови параметри" касаещо възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание" с предмет: „Доставка на 11 (единадесет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на „Български институт по метрология"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ЗОП и в изпълнение на Заповед № А-147-1/12.04.2019 г. на главния секретар на БИМ за назначаване на Комисия със задача да разгледа и класира офертите по гореописаната процедура, Ви уведомявам, че на 17.04.2019 г. от 11:30 часа ще се състои отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатите в процедурата участници. Заседанието на Комисията ще се проведе в гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52Б, в заседателната зала на 6-ти етаж.

На публичното заседание по отваряне на ценовите параметри на процедурата могат да присъстват участниците, техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.