Ползватели

Информация за проверки и средства

Средствата за измерване, използвани в медицината са:

 1. Електрокардиографи
 2. Диоптрометри
 3. Аудиометри
 4. Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри)
 5. Клинични електрически термометри с максимално показание

Информация за проверките:

 • Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания - по реда на Закона за медицинските изделия се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка, считано от годината на пускане в употреба.
 • Електрокардиографите подлежат на последващи проверки по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, когато се използват в медицината за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението
 • Диоптрометрите подлежат на последващи проверки по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.
 • Аудиометрите подлежат на последващи проверки по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, когато се използват в медицината за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението.
 • Апаратите за кръвно налягане подлежат на последващи проверки по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, когато се използват в медицината за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението.
 • Клиничните електрически термометри с устройство за максимално показание подлежат на последващи проверки по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, когато се използват в медицината за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението.

Задължение на притежателя/ползвателя:

 • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.
 • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Последващата проверка се извършва.
 • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
 • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти   

Проверките на апарати за кръвно налягане се извършват в следните структурни звена:

РО София, сектор Благоевград

РО Пловдив

РО Стара Загора, сектор Хасково

РО Бургас, сектор Сливен

РО Варна, сектор Шумен

РО Русе, сектор Велико Търново

РО Враца, сектор Видин

РО Плевен, сектор Ловеч

Проверките на електрокардиографи се извършват в:

РО София, сектор Благоевград

РО Пловдив

РО Стара Загора, сектор Хасково

РО Бургас, сектор Сливен

РО Варна, сектор Шумен

РО Русе, сектор Велико Търново

РО Враца, сектор Видин

РО Плевен, сектор Ловеч

Проверките на аудиометри се извършват в РО Варна.

Проверките на диоптрометри се извършват в София.

Клинични електрически термометри с максимално показание - София