Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет „Разработване и внедряване на комплексна система от мерки за управление на мрежовата и информационна сигурност в Българския институт по метрология по смисъла на стандарт БДС ISO/IEC 27001“.   

Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 (шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.   

Обява за АОП: