БИМ

Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуиди

На 06.07.2018 г. Българският институт по метрология подписа Договор BG05SFOP001-2.006-0012-C01/06.07.2018 г. по процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Специализирани обучения за централната администрация“ по приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020.

В рамките на проекта ще бъде проведено петдневно обучение на служители на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ към БИМ. Целта на обучението е да запознае служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и обучи практически персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ.

Обучението ще се състои от теоретичен модул и практически упражнения. Теоретичния модул ще разгледа проблеми и добри практики, в други страни-членки на ЕС при:

  • Проследимост на измерванията в областта на разход на флуиди, методи за калибриране на различни видове разходомери;
  • Бюджет на неопределеност при изпитване и калибриране на разходомери за течности и газ;
  • Влияещи величини при изпитване и калибриране на разходомери.

Практическите упражнения, ще бъдат проведени в базата на БИМ с наличното оборудване на института, като целта е да бъде генерирана пълна приложимост на придобитите от служителите знания и умения в реална работна среда.

Общо ще бъдат обучени 7 служителя, които ще получат сертификат за проведеното обучение.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е 135 914,00 лв., като 85 % се финансира от Европейския социален фонд и 15% от национално съфинансиране.