Технологични разработки и доставки: разработки и доработки и доставки съгласно изготвените в рамките на аналитичните дейности технически спецификации, тестване и документиране, инсталации и интегриране на нови модули в информационната среда

Дейността включва:   

 • Разработване на 2 нови електронни административни услуги, съгласно техническата спецификация и в съответствие с изискванията на ЗЕУ;
 • Надграждане на 5 работещи електронни услуги;   
 • Надграждане на съществуващата информационна система и софтуерни модули, реализирани в рамките на предходни проекти, във връзка с разработката на нови и надграждане на съществуващи електронни административни услуги;
 • Настройка на оборудване и доизграждане на софтуерната инфраструктура съгласно изискванията на софтуерната разработка по отношение на надеждност, производителност и сигурност.   

Изпълнение на дейността:    

Тази дейност беше изпълнена в рамките на периода 26.03.2015 – 04.09.2015 г., като съгласно предварително съгласувания план-график, бяха проведени всички действия по бизнес и системен анализ.

През периода на одобрение на техническата спецификация Изпълнителят подготви всички локални среди за разработка, върху които да продължи надграждането на системата.

След одобрението на техническата спецификация бяха поставени ясни граници върху софтуерната разработка, като след 09.04.2015 г. започна процеса по разработка на функционалностите свързани с реализацията на нови модули и нови електронни административни услуги.

В рамките на тази дейност, беше извършено: 

 1. Разработени 2 /две/ нови електронни административни услуги, съгласно техническата спецификация и в съответствие с изискванията на ЗЕУ:
 • Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП при неавтоматично следене ефективността на улавяне на бензиновите пари и при автоматично следене ефективността на улавяне на бензиновите пари;
 • Изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер.

2. Надградени 5 /пет/ работещи електронни услуги до ниво 4:

 • Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства (ФУ);
 • Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на етап II на УБП;
 • Метрологична експертиза на средствата за измерване;
 • Одобряване на типа на фискални устройства;
 • Одобряване на типа на стредства за измерване, в т. ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване.

3. Надградена съществуващата информационна система и софтуерни модули, реализирани в рамките на предходни проекти, във връзка с разработката на нови и надграждане на съществуващи електронни административни услуги.

4. Настройка на оборудване и доизграждане на софтуерната инфраструктура съгласно изискванията на софтуерната разработка по отношение на надеждност, производителност и сигурност.

5. Приведен разработен софтуер и електронни административни услуги в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност.   

На 07.09.2015г. с окончателен приемо-предавателен протокол Възложителят прие от Изпълнителя   изпълнението на настоящия договор, след успешно внедряване на разработения софтуер, окончателното му приемане и пускане в реална работна среда и приемане на всички разработени документи в част техническа и експлоатационна документация.