БИМ

Проект: BG05SFOP001-2.006-0011„Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност“.

На 6.7.2018 г. Българският институт по метрология подписа Договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001–2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор “Специализирани обучения за централната администрация“.

В рамките на проекта ще бъдат проведени 2 специализирани обучения, като ще бъдат обучени общо 10 служителя, както следва:

1. Обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“. Целевата група за обучението са служители в отдел „Електрични измервания” на ГД НЦМ, БИМ. Отдел „Електрични измервания“ осигурява метрологична проследимост за страната чрез калибриране в областта на величина „Магнитна индукция на постоянно магнитно поле“ чрез следните средства за измерване - тесламетри и измерватели на интензитет на постоянно магнитно поле и едностойностни мерки за магнитна индукция. Обучението ще се проведе от признати и утвърдени водещи експерти от национални метрологични институти. Експертите ще получат съответните сертификати като доказателство за тяхната компетентност (основно изискване на системата за управление на качеството). Ще бъдат обучени 5 служители в отдел „Електрични измервания”.

2. Обучение „„Измерване на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване“. Целевата група за обучението са служители в отдел „Дължина и време“ на ГД НЦМ, БИМ. Отдел „Дължина и време“, област „Измерване на дължина и равнинен ъгъл“, осигурява възможности за калибриране и измерване на следните средства за измерване: - честотно стабилизирани лазери, краищни мерки за дължина, щрихови мерки за дължина, индикатори за дължина, обектмикрометри, еталонни мерки за грапавост, микроскопи, модули за дължина (вертикални), дължиномери, микрометри, шублери, дълбокомери, високомери, автоколиматори, многостенни призми, ъглови мерки, нивелири, клинови уреди и др. Обучението ще се проведе от признати и утвърдени водещи експерти от национални метрологични институти. Експертите ще получат съответните сертификати като доказателство за тяхната компетентност (основно изискване на системата за управление на качеството). Ще бъдат обучени 5 служители в отдел „Дължина и време”.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е 155 325,00 лв., като 85 % се финансира от Европейския социален фонд и 15% от национално съфинансиране.

БИМ