Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат на адрес:

 гр. София. бул. "Г. М. Димитров" № 52 Б, София 1797, България ,тел.: +359 2 9702 776, работно време 9:00 - 17:30 ч. 

Деловодство - bim-delovodstvo@bim.government.bg

Годишни отчети на БИМ

Всички публични регистри, водени и съхранявани в БИМ може да намерите в меню Регистри