Електромагнитна съвместимост   

За да отговори на съвременните тенденции в развитието на техниката и технологиите към момента БИМ изпълнява Проект: BG16RFOP002-2.011-0001 „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“.

Общата стойност на проекта е 1 790 000 лв.

Една от целите на проекта е да осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, при провеждането на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност, чрез модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на Изпитвателна лаборатория за електромагнитна съвместимост.

Провежда изпитвания за електромагнитна съвместимост на електрически и електронни съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, медицинска електроника, телекомуникационни съоръжения, средства за измерване, електрически осветителни устройства, автомобилна електроника.

Изпитвателна лаборатория за Електромагнитна съвместимост

За контакти:
Манол Аврамов
Телефон: 0889 063 591   

Адрес: гр. София, кв. "Полигона", ул. "Проф. Петър Мутафчиев" № 2
e-mail: emc-bim@bim.government.bg

Заявки се подават в Център за аминистративно обслужване (ЦАО)
Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
e-mail: au-bim@bim.government.bg
Телефон: + 359 2 9702 790; + 359 2 9702 754   

Изпитвателна лаборатория за Електромагнитна съвместимост е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (ИА БСА).

Информация за лабораторията може да се намери в регистри на ИА БСА.