Електромагнитна съвместимост   

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ“ (ИЛ ЕМС)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА БИМ, В ЧАСТНОСТ – НА ИЛ ЕМС,

ИЛ ЕМС е една от водещите лаборатории в сферата на изпитванията на продукти за електромагнитна съвместимост не само в страната, но и на Балканския полуостров. Лабораторията разполага с качествено оборудване и е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Поради преминаването на ръководителя и част от персонала на лабораторията в друга администрация, бихме искали да Ви уведомим, че БИМ подготвя обявяването на конкурси за освободените длъжности. Търсените специалисти са в сферата на техническите науки.

За да отговори на съвременните тенденции в развитието на техниката и технологиите към момента БИМ изпълнява Проект : BG16RFOP002-2.011-0001 „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“.

Общата стойност на проекта е 1 790 000 лв.

Една от целите на проекта е да осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, при провеждането на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност, чрез модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на ИЛ ЕМС.

По този начин БИМ се стреми да подобри възможностите на лабораторията, така че тя да предоставя високотехнологични изпитвания в областта на електронната и електротехническата промишленост.

В случай на въпроси, свързани с изпитвания на продукти в обхвата на лабораторията, моля да се обръщате към д-р инж. Чавдар Левчев, email: ch.levchev@bim.government.bg    

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ“ е акредитирана от ИА Българска служба за акредитация

Сертификат за акредитация № 257 ЛИ/21.05.2018 г. валиден до 21.05.2022 г. 

Обхват   

ЕМС относно измерване на излъчени смущения:

 • Смущаващо напрежение в захранващите изводи, честотен обхват 150 кHz – 30 MHz - БДС ЕN 55011, БДС ЕN 55014-1, БДС ЕN 55015, БДС ЕN 55016-2-1
 • Смущаваща мощност в захранващите изводи, честотен обхват 30 MHz – 300 МHz - БДС ЕN 55014-1
 • Излъчени смущения в пространството, честотен обхват 30 МHz – 1 GHz - БДС EN 61000-4-20
 • Излъчени електромагнитни смущения, честотен обхват 9 кHz – 30 MHz - БДС ЕN 55015
 • Смущения с прекъсвания в захранващите изводи, честотен обхват 150 кHz – 30 MHz - БДС ЕN 55014-1

ЕМС относно устойчивост на смущения:

 • Електростатични разряди - БДС EN 61000-4-2
 • Бързи преходни процеси и пакети импулси. Ниво на напрежение 250 V – 4000 V- БДС ЕN 61000-4-4
 • Отскок на напрежението. Ниво на напрежение 500 V – 6000 V - БДС ЕN 61000-4-5
 • Кондуктивни смущения, индуктирани от радиочестотни полета. Честота: 100 kHz – 250 MHz, импеданс: 50 Ω, мощност: 75 W- БДС ЕN 61000-4-6
 • Магнитни полета с честота на захранващата мрежа. Интензитет на магнитното поле (0,5 – 150) А/m - БДС ЕN 61000-4-8
 • Импулсни магнитни полета. Интензитет на магнитно поле (0,5 – 150) А/m- БДС ЕN 61000-4-9
 • Краткотрайно спадане, краткотрайно прекъсване и изменение на напрежението - БДС ЕN 61000-4-11

ЕМС автомобилна електроника

 • Преходна електрическа проводимост по захранващи линии - БДС ISO 7637-2, БДС ISO 16750-2
 • Преходни процеси в капацитивна и индуктивна връзка през други линии, различни от захранващите - БДС ISO 7637-3

Контакти   

Изпитвателна лаборатория Електромагнитна съвместимост

Адрес: гр. София ж.к. “Младост”,
кв. “Полигона“, ул. “Проф. П. Мутафчиев“ № 2

Мобилен: 0889254168   

Ръководитвл на лаборатория   

  

Мобилен:

e-mail:

Провежда изпитвания за електромагнитна съвместимост на електронни и електрически съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, устройства за обработка на информацията, средства за измерване, електрически осветителни устройства, телекомуникационни съоръжения, автомобилна електроника, алармени и съобщителни съоръжения.   

Заявления се подават на гише "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"   

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
Телефон: + 359 2 9702 790