Дата на публикуване 30.08.2019г.

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.1 2 от ЗОП публично състезание с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕРИФЕРНИ ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ" по две обособени позиции

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 134 133,33 (сто тридесет и четири хиляди и сто трийсет и три лева и трийсет и три стотинки) без ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 24.09.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 25.09.2019 г. от 11:00 часа.

Обявлението е публикувано в АОП под № 931056

Решението е публикувано в АОП под № 931058