БИМ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на Български институт по метрология“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Създаване на 2 /две/ нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери“

Обособена позиция № 2: „Модернизиране на 16 лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане“

Обособена позиция № 3: „Създаване на 5 нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати-автомобил“ (СТАА)“ (открита с Решение № 07-00-12-1/05.02.2020 г., вписана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 01200-2020-0001), Обявлението за поръчка е публикувано на 10.02.2020 г. в „Официален вестник” на Европейския съюз - номер 2020/S 028-063888)

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискването на чл.57, ал.3 от ППЗОП/ Редакция преди 01.04.2020 г./, Ви уведомявам, че на 25.08.2020 г. от 13:30 ч., Заседателната зала, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, етаж 6, ще бъдат отворени Пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците в процедурата, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисията: /п/

Мирослав Найденов