БИМ

Дата на публикуване 02.09.2019г.

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП открита процедура с предмет:

„Модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на НЕЛ по шест обособени позиции"",

Прогнозна стойност на обществената поръчка е 592916.67 (петстотин деветдесет и две хиляди деветстотин шестнадесет лева и стотинки) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – Най-ниска цена;

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 07.10.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 08.10.2019 г. от 11:00 часа."   

Решението е публикувано в АОП под № 931090

Обявлението е публикувано в АОП под № 931091