Доставка на технологично оборудване

Дейността включва:   

Доставка на технологично оборудване - сървъри, комуникационно оборудване и др.   

Изпълнение на дейността:   

 • Дейността беше изпълнена съгласно предварително съгласувания план-график и идентифицираната нужда от по-ранно закупуване и инсталирането на оборудването, бяха извършени всички дейности.
 • За реализация на проекта, надграждане на съществуващата система и обезпечаване на работата на електронните административни услуги беше закупено допълнително технологично оборудване - сървъри, комуникационно оборудване и др.
 • На база изискванията на Възложителя и съобразявайки се с резултатите от анализа на информационно-комуникационната техника и системи, необходими за реализиране, обезпечаване и доусъвършенстване на електронните услуги предоставяни от БИМ, извършен в рамките на Дейност 2 „Аналитични дейности“ Изпълнителят достави и инсталира информационно-комуникационно оборудване и съответния софтуер, съвместими с наличните в БИМ.

Предвид описаното в техническото задание и на база на проведения анализ в дейност 2, беше доставено следното:

 • 2 бр. приложни сървъри;
 • 1 бр. сървър бази данни;
 • 1 бр. дисков масив;
 • 1 бр. защитна стена;
 • 2 бр. комуникационно оборудване;
 • 2 бр. непрекъсваеми токозахранвания;
 • 3 бр. лиценз за операционна система;
 • 1 бр. лиценз за база данни.      

На 02.07.2015г. с подписване на приемо-предавателен протокол, е прието изпълнението на  дейност 4.