Игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино   

Информация:

  • игрални съоръжения (маси) за игра на рулетка;
  • игрални съоръжения (маси) за игра с карти;
  • игрални съоръжения (маси) за игра на зарове;
  • игрални съоръжения (маси) за игра с плочки.

Предназначение: Игралните съоръжения за организиране на игри в игрално казино служат за организиране на хазартни игри в казина.

Нормативно позоваване: Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри (Приета с ПМС № 153 от 12.04.2021 г.Обн. ДВ. бр.31 от 14.04.2021 г.);   

 Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване (Приета с ПМС № 33 от 03.02.2021 г., Обн. ДВ. бр.11 от 09.02.2021г.). 

Методи на контрол: Игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино могат да се експлоатират на територията на Република България след вписване на типа им от БИМ в регистрите по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта. Българският институт по метрология е включен в списъка с лаборатории по чл.20, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта..

Процедура за изпитване   

Изпитването на игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино включва:

  • преглед на документите;
  • преглед и приемане на протокол от изпитване в лаборатория от списъка по чл. 20, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта (ако е наличен);
  • изпитване на образецот съоръжението;
  • издаване на протокол от изпитването;   
  • издаване на допълнителен документ от изпитване (извършва се съгласно приложената ИНСТРУКЦИЯ , когато са заявени от клиент).

Лабораторията за изпитване на игрални съоръжения е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (ИА БСА).

Информация за лабораторията може да се намери в регистри на ИА БСА.