Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и разпространение на рекламни материали

Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейностите по проекта.   

Дейността включва:   

  • организиране на 1 пресконференция за оповестяване на стартирането на проектните дейности, целите на проекта и очакваните резултати;
  • организиране на 2 информационни дни – един в началото на проекта и един в края на проекта. Включени 2 кафе паузи и кетъринг;
  • 2 бр. публикации в български вестник или списание – за оповестяване началото и края на проекта;
  • 18 бр. плакати;
  • 2 бр. банери;
  • Дизайн, печат и разпространение на 2000 бр. брошури;
  • Изработване и разпространение на 500 бр. комплекта, включващи химикал, флаш памет, тефтер, торба и дипляна.

Изпълнение на дейността:           

  1. Организиране на 1 пресконференция за оповестяване на стартирането на проектните дейности, целите на проекта и очакваните резултати    

На 24.10.2014 г. се проведе на пресконференция за оповестяване началото на проект:„Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4”, № 13-31-22/10.04.2014 г., финансиран с безвъзмезднатафинансова помощ на Оперативна  програма„Административен капацитет”, съфинансирана отЕвропейския съюз чрез Европейския социаленфонд.

Участници в пресконференцията бяха г-жа Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на ОПАК, доц. д-р Димитър Станков - председател на БИМ, инж. Петя Банева - и.д. главен секретар на БИМ, инж. Валентин Старев – главен директор на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ (ГД МИУ), д-р инж. Светла Миркова-Грозданова - ръководител проект, началник на отдел „Контролно-методически“, ГД МИУ, инж. Цветомир Петков – координатор проект, старши експерт в отдел „Механични измервания“, ГД НЦМ.

Госпожа Моника Димитрова-Бийчър откри пресконференцията като посочи, че независимо от факта, че Българският институт по метрология не е конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипа работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов ресурс при предоставянето на услуги.

По време на пресконференция председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков заяви: „ Целта на проекта е да бъде повишена степента на достъп до административното обслужване, като бъдат въведени тези нови административни услуги, разработени по ОПАК, които ще бъдат достъпни по всяко време и от всяко място. Така ще повишим и удовлетвореността на хората, които ползват услугите ни, ще спестим тяхното време , човешки ресурс от страна на института и финансови средства. В проекта е предвидено също съществуващите електронни услуги да бъдат надградени. По този начин ще постигнем по-голяма бързина и по-висока оперативност при обслужването. Повишената електронизацията е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация. И най- важното този проект е още стъпка към пълна е- администрация.“

Пресконференцията продължи с презентация на ръководителя на проекта д-р инж. Светла Миркова-Грозданова по представяне на източниците на финансиране, целите, дейностите и очакваните резултати.

БИМ
БИМ
БИМ
БИМ

2. Организиране на 2 информационни дни – един в началото на проекта и един в края на проекта 

На 28 ноември 2014 г. от 10.00 часа в Хотел Анел, гр. София се проведе  първият Информационен ден за целевите групи на проекта / граждани – физическите лица, потребители на средства за измерване и на специализирана информация,  бизнес – юридически лица, получатели на административни услуги, предоставяни от БИМ и Български институт по метрология (в частност администрацията на Български институт по метрология)/.   

На информационният ден бяха презентирани на целевите групи целите на проекта , очакваните резултати и методите за постигането им.    

На всички участници в мероприятието бяха раздадени рекламните и информационните материали с цел проекта да бъде популяризиран, което да допринесе за поддържането на висок обществен интерес към услугите, предоставяни от БИМ. 

БИМ
БИМ
БИМ
БИМ

На 01.10.2015т. в Хотел Вега София, зала Триадица се проведе информационен ден за оповестяване на резултатите от проект „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-31-22/10.04.2014 г.

На информационния ден бяха представени на целевите групи /администрации, граждани и бизнеса/ постигнатите резултати по проекта.

Нови електронни услуги:

1. Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП при неавтоматично следене ефективността на улавяне на бензиновите пари и при автоматично следене ефективността на улавяне на бензиновите пари - до ниво 3 на развитие;

2. Изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер - до ниво 4 на развитие,

и надградени до ниво 4 електронни административни услуги:

1. Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства (ФУ) ;

2. Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП;

3. Метрологична експертиза на средствата за измерване;

4. Одобряване на типа на фискални устройства /ФУ/;

5. Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация

С резултатите от проекта БИМ ще удовлетвори редица потребности, като осигури по-високи функционални възможности за изпълнение на дейността си, подобряване на административния процес, осигуряване на прозрачност, обратна връзка с потребителите и постигане на високо качество на обслужване, което ще повиши доверието и удовлетвореността на потребителите на нашите услуги /администрации, граждани и бизнеса/.

БИМ
БИМ
БИМ
БИМ