Ползватели

Информация за проверки и средства

Средства за измерване на йонизиращи лъчения са:

 1. Уреди и системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда
 2. Уреди и системи за радиационен контрол и мониторинг на радиационния фон
 3. Индивидуални дозиметри и дозиметрични системи
 4. Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност

     

Информация за проверките

Задължение на притежателя/ползвателя:

 • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.
 • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Проверките на средства за измерване се извършват от БИМ или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица.
 • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
 • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти

ГД "Мерки и измервателни уреди"      

Регионален отдел – Плевен, сектор Ловеч
Началник сектор: Росица Миткова
5500 Ловеч
ул. "Хан Кубрат" №10
Тел.: (+359 68) 603 167
Мобилен: 0878 241 568
E-mail: r.mitkova@bim.government.bg