Дата на публикуване 15.10.2019 г.  

Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: Доставка на еталонно оборудване за измерване на обем при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи, монтирани за резервоари за съхранение на LPG (разходомери за LPG).

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 66 660 (шестдесет и шест хиляди шестотин и шейсет) лева без ДДС.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1756, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 28.10.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 29.10.2019 г. от 11:00 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9093496

Дата на публикуване 29,10,2019 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок е получена само една оферта за участие.

Оферти за участие могат да се подават до 17.30 ч. на 31.10.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52Б, ет. 2.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 01.11.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52Б, ет. 6, заседателна зала.

Информация за удължения срок по обявата е изпратена до АОП под № 9093992