Законова метрология

Законовата метрология е част от метрологията, която чрез набор от нормативни документи определя органа/-ите, структурата, изискванията и процедурите за осъществяване на метрологичен контрол на измерванията и на средствата за измерване, използвани в области от обществен интерес.

Законът за измерванията е основният нормативен документ от българското законодателство, който регулира дейността по осигуряване на точността и достоверността на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Метрологичният контрол обхваща:

1. Контрол на средства за измерване:

 • oдобряване на типа на средства за измерване;
 • първоначална проверка на средства за измерване;
 • последваща проверка на средства за измерване.;

2. Метрологична експертиза на средства за измерване;

3. Контрол на предварително опаковани продукти и на опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване.

Съгласно Устройствения правилник на Българския институт по метрология дейността по контрол и експертиза на средства за измерване е възложена на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”.

Като част от специализираната администрация Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”:

1. по прилагането на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове към него:

 • извършва преглед на документи, изследване чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер, оценяване на съответствието и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;
 • води публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;
 • извършва първоначални и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва калибриране на еталони и средства за измерване в области, които са определени от председателя на Института;
 • извършва измервания и метрологични изследвания, в т.ч. на софтуер, който е свързан с измервания;
 • участва с лектори в курсове и семинари, които са организирани от Учебния център на Института;
 • предоставя консултации в областта на законовата метрология.;

2. по прилагането на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

 • упражнява чрез проверки контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП;
 • извършва дейности във връзка с оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II на УБП;
 • извършва надзор на лица, оправомощени за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II на УБП.;

3. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му извършва първоначални и последващи проверки на електронни системи с фискална памет (ЕСФП);

4. извършва дейности по оценяване на съответствието, предвидени в разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, които са издадени съгласно:

 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 31 Октомври 2017 г.);   
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 31 Октомври 2017 г.).