Кои сме ние   

Български институт по метрология е държавен независим орган към Министерство на икономиката, който:

1. Осъществява дейности, включващи:   

  • създаване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони на Република България;   
  • организиране на изграждането и развитието на националната система за сертифицирани референтни материали;   
  • осигуряване на проследимост на измерванията в страната чрез калибриране;   
  • извършване на метрологичен контрол на средствата за измерване (СИ) – изпитване за одобряване на типа, първоначални и последващи проверки и метрологична експертиза на средства за измерване.

2. Подпомага органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измерванията.

3. Провежда метрологични изследвания и предоставя услуги, свързани с измерванията в области от обществен, научен и икономически интерес.

4. Провежда дейности, свързани с международното признаване на резултатите от измерванията, извършвани в Република България.

5. Осъществява обучения и консултации по метрологични въпроси.

6. Нотифициран орган (NB) № 1957 за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери за активна енергия, топломери и компоненти за топломери и измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности различни от вода.

7. Предоставя услугата изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда в изпълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

  БИМ изпълнява и дейностите по изпитване на игрални съоръжения и използвания в тях софтуер за целите на оценяване на изискванията към тях съгласно Закона за хазарта и нормативните актове по прилагането му при спазване на изискванията на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите, и на изпитване на фискални устройства и използвания в тях софтуер за целите на оценяване на изискванията към тях съгласно Наредба № Н-18 на Министерство на финансите и Наредба № 35 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията при спазване на изискванията на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите, както и извършва регистрация на сервизи за обслужване на фискални устройства.

  В изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), БИМ извършва контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП и оправомощава на лица за извършвано на проверка ефективността на улавяне на бензиновите пари при експолатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

  БИМ е структуриран в три дирекции - две специализирани в метрологични дейности - Главна дирекция „Национален център по метрология” (ГД НЦМ) и Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” (ГД МИУ)  и една дирекция „Обща администрация” (Д ОА).    

  ГД НЦМ е натоварена с дейности основно в областта на научната метрология.    

  ГД МИУ е натоварена с дейности основно в областта на законовата метрологияима  и има 8 регионални отдела, които изпълняват предимно дейности по извършване на метрологичен контрол на средствата за измерване (СИ) – първоначални и последващи проверки и метрологична експертиза на средства за измерване. на територията на цялата страна.