БИМ - Нотифициран орган № 1957 за оценяване на съответствието на СИ   

Нотифициран орган (NB) № 1957 за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери за активна енергия и измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности различни от вода.   

Документи от СК на NB

Процедура за разглеждане на молби, жалби и възражения:

Свързани документи

 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие
 • БДС EN 45501:2015 - Метрологични аспекти за везни с неавтоматично действие
 • OIML R 76 Non-automatic weighing instruments
 • Ръководства на WELMEC WG2
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване
 • БДС EN 50470-1:2006 Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Уреди за измерване (класификационни индекси А, В и С)
 • БДС EN 50470-2:2006 Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за активна енергия (класификационни индекси А и В)
 • БДС EN 50470-3:2006 Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (класификационни индекси А, В и С)
 • EN 14154-1:2005+A2:2011 Водомери. Част 1: Общи изисквания
 • EN 14154-2:2005+A2:2011 Водомери. Част 2: Инсталиране и условия за използване
 • EN 14154-3:2005+A2:2011 Водомери. Част 3: Методи и средства за изпитване
 • OIML R49-1 “Водомери проектирани за измерване на студена питейна и топла вода – Част 1: Метрологични и технически изисквания”
 • OIML R49-2 “Водомери проектирани за измерване на студена питейна и топла вода – Част 2: Методи на изпитване”
 • БДС ЕN 1359:1998+A1:2006 “Разходомери за газ - диафрагмени разходомери за газ”
 • БДС EN 12261:2002+A1:2006 “Разходомери за газ – турбинни разходомери за газ”
 • БДС EN 12480:2002 + А1:2006 “Разходомери за газ – ротационни разходомери за газ”
 • БДС ЕN 12405-1:2005+А2:2010 „Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Преобразуване на обема.”
 • OIML R 117-1:2019 “Измервателни системи за динамично измерване на течности, различни от вода".

Процедури за оценяване на съответствието 

Осигуряване качеството на производството:

Изследване на типа:

Проверка на единичен продукт:

Проверка на продукт:

Поверка на продукта за водомери:

Проверка на продукта за разходомери за газ:

Проверка на продукта за електромери:

Проверка на продукта за измервателни системи за течности, различни от вода:

Контакти:

Главен директор: Валентин Старев

тел.: + 359 2 9702 703, + 359 2 873 52 88
факс: + 359 2 9702 735
e-mail: v.starev@bim.government.bg, GD_MIU@bim.government.bg

Заявление за оценяване на съответствието можете да податете на адрес:

1040 София,
бул. "Г. М. Димитров" № 52 Б
Административни услуги
ет. 1, стая 102
тел.: + 359 2 9702 790
факс: + 359 2 9702 754
e-mail: au-bim@bim.government.bg

Цените на услугите можете да заплатите в касата на БИМ, ет. 2, стая 219 или в банка БНБ, BIC BNBGBGSD, IBAN BG88 BNBG 9661 3100 1527 01 по ценоразпис (т.II.2).