Главна Дирекция "Национaлен център по метрология" - Пловдив

ОТДЕЛ „ДЪЛЖИНА И ВРЕМЕ”

Началник отдел – Веселин Гавалюгов
е-mail: v.gavalyugov@bim.government.bg  

Сектор "Линейни, оптични и химични измервания"
Началник сектор - Петя Димитрова

Адрес: 4000 гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 67
Мобилни: 0889 065 869 и 0878 241 148
е-mail: p.dimitrova@bim.government.bg