ОПАК Договор №А13-22-45-25.06.2014 г

БИМ

Български институт по метрология е бенефициент по Договор №А13-22-45/25.06.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наименование на проекта: „Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/

Общата цел на проекта: Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/

За реализирането на общата цел са поставени следните специфични цели:

 • Повишаване професионалната компетентност на служителите в БИМ, чрез надграждане на съществуващите знания и умения в следните области:
  • Управление на администрацията;
  • Публични политики и ефективно бюджетиране;
  • Информационни технологии.
 • Придобиване на нови знания и умения за работа със специализиран софтуер - LabView;
 • Провеждане на изнесено обучение за ръководителите от различните управленски нива в БИМ;
 • Повишаване на мотивацията на служителите в БИМ за постигане на по-голяма ефективност в работата;
 • Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите по проекта и резултатите от него.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Проведени обучения от Института по публична администрация /ИПА/, както следва:
  • Проведено обучение на 43 служители на БИМ в областта на управлението на администрацията;
  • Проведено обучение на 12 служители на БИМ в областта на публичните политики и ефективно бюджетиране;
  • Проведено обучение на 102 служители на БИМ в областта на информационните технологии

Общ брой обучени служители на БИМ в ИПА – 157;

Проведени 157 обучения в ИПА на 13 теми:

 • Проведено специализирано обучение на 6 служители за работа със специализиран софтуер LabView;
 • Провеждане на изнесено обучение за ръководителите от различните управленски нива в БИМ – 37 служители.

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Обучения в областта на управлението на администрацията;
 2. Обучения в областта на публичните политики и ефективно бюджетиране;
 3. Обучения в областта на информационните технологии;
 4. Обучения за работа със специализиран софтуер - LabView;
 5. Изнесено обучение за ръководителите от различните управленски нива в БИМ;
 6. Информация и публичност;
 7. Управление на проекта

Изпълнението на настоящият проект ще допринесе за изпълнението на задълженията на БИМ по отношение на планирането и организирането на обучения, повишаването и поддържането на професионалната квалификация, съгласно действащите нормативни и стратегически документи

Обща стойност на проекта: 89 665,90 лева

Продължителност на проекта: 9 месеца

http://www.opac.government.bg/bg/for_beneficiaries/beneficiary/1240