Подготовка и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за възлагане изпълнението на дейностите по проекта.

Дейността включва:   

  • Изготвени пълни пакети на документация за обществени поръчки;
  • Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и избрани изпълнители.    

 Изпълнение на дейността:

  • В рамките на тази дейност на основание чл. 101а и 101 б от ЗОП, е проведена обществена поръчка с предмет: „Разработване на тръжна документация по Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4“.
  • Избраният изпълнител подготви документация за възлагане на открита процедура по ЗОП с предмет: „Повишаване на степента на достъп до административно обслужване чрез надграждане на съществуващите информационни системи и реализирането на нови електронни административни услуги“,която стартира на 30.09.2014г.
  • След успешно проведената процедура беше избран изпълнител за дейности 2, 3 и 4 от проекта, с което дейността приключи успешно.