Изпитванията за пригодност се организират в рамките на Националната програма за изпитвания за пригодност, организирани от БИМ, ГД НЦМ.

Участие в изпитване за пригодност (РТ) чрез междулабораторно сравнение (ILC) може да се заяви по един от следните начини:

  • със заявка по електронна поща на адрес: au-bim@bim.government.bg;
  • със заявка в гише за административно обслужване;
  • със заявка по пощата;

За да бъде заявена услугата по електронен път, юридическото лице е необходимо да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата за сигурно електронно връчване (pay.egov.bg).   

Цената се обявява преди започване на РТ в Поканата за участие в съответствие с т. III 1 от Ценоразпис за услугите, предоставяни от БИМ.

Заплащането на извършената услуга може да се извърши по банков път, както и в брой в касата на БИМ на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, етаж ІІ, стая № 223.