Главна Дирекция "Национaлен център по метрология" - Бургас

ОТДЕЛ „МЕХАНИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ”

Началник отдел – Владимир Диков
E-mail: v.dikov@bim.government.bg

Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса (ЛКСИМ)    

Ръководител лаборатория - Тодор Тодоров

Адрес: 8010 гр. Бургас, бул. „Проф. Яким Якимов” № 2
Мобилен: 0878 241 681
Факс: + 359 56 860 149; + 359 2 9702 735
E-mail: todor.todorov@bim.government.bg