Ползватели

Информация за средства и проверки

Средства за измерване на разход на флуиди са:

 1. водомери
 2. измервателни системи за течности, различни от вода
 3. разходомери за газ и коригиращи устройства на обем на газ
 4. електромагнитни разходомери
 5. разходомери и измервателни системи за компресиран природен газ
 6. разходомери
 7. нивомерни измервателни системи

Информация за проверките

Задължение на притежателя/ползвателя:

 • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.
 • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Проверките на средства за измерване се извършват от БИМ или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица.
 • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
 • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти   

Проверките се извършват в следните структурни звена на БИМ:

РО София, сектор Благоевград

РО Пловдив

РО Стара Загора, сектор Хасково

РО Бургас, сектор Сливен

РО Варна, сектор Шумен

РО Русе, сектор Велико Търново

РО Враца, сектор Видин

РО Плевен, сектор Ловеч

РО – София извършва метрологична експертиза на водомери на Стенд за изпитване на водомери и топломери „EMBRA” – Чехия, тип MRT-S-1550 с обхват: 0,03 m3/h до15 m3/h, намиращ се в сградата на ул.„Проф. Петър Мутафчиев” № 2

РО – Варна се извършват експертизи на водомери със следните параметри:

 • разход до Qmax= 30 m3/h
 • номинален диаметър до DN = 50 mm
 • класове на точност A, B, C, D
 • положение за монтаж Н /хоризонтален/.

В сектор Велико Търново се извършва метрологична експертиза на водомери на Водомерна изпитвателна станция СИВ-Р-10 с обхват: 0,03 m3/h до 7 m3/h.