ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – еталонни едностойностни мерки за съпротивление“ (открита с Решение № 07-00-53-1/11.06.2020 г., вписана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 01200-2020-0006), Обявлението за поръчка е публикувано на 16.06.2020 г. в „Официален вестник” на Европейския съюз - номер 2020/S 115-278779)

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискването на чл.57, ал.3 от ППЗОП/ Редакция преди 01.04.2020 г./, Ви уведомявам, че на 15.09.2020 г. от 14:30 ч., Заседателната зала, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, етаж 6, ще бъдат отворени Пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците в процедурата, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисията: /п/

Мирослав Найденов   

Дата на публикуване 10.09.2020 г.