Фирми, извършващи ремонт на средства за измерване

Информация

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни да заявявят и представят ремонтираните Средства за измерване в седемдневен срок от извършването на ремонта.

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта да:

  • запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
  • ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта;
  • съставят документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, наименование или име, седалище или адрес на заявителя на ремонта и датата на извършване на ремонта.

Контакти

ОТДЕЛ „ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И СОФТУЕР”

Началник отдел
Златка Чавдарова

Адрес: 1797 гр. София,
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 794
Мобилен: 0878 241 280
е-mail: z.chavdarova@bim.government.bg