Производители/Вносители

Информация за средства за измерване използвани за безопасност на движението по пътищата

ГАЗОАНАЛИЗАТОРИ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ ОТ МПС

Предназначение: Газоанализаторите на отработени газове от моторни превозни средства са средства за измерване, предназначени да определят обемните части на следните компоненти на отработените газове от моторни превозни средства с искрово запалване: въглероден оксид, въглероден диоксид, въглеводороди и кислород.Газоанализаторите могат допълнително да определят и стойността на параметъра ламбда (λ).

Нормативно позоваване :Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

Методи на контрол: Газоанализатори на отработените газове от МПСсе пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Задължение на производител/вносител:Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

 • комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството „
 • или комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул F „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта“
 • или модул Н1 „"Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта“

   

СКОРОСТОМЕРИ

Предназначение: Скоростомерите са предназначени за контрол на скоростта на МПС.Радарният скоростомер измерва скоростта чрез възпроизвеждане ефекта на Доплер.Лазерният скоростомер измерва скоростта чрез излъчване на лазерни импулси към дадено МПС и приемане на отразените от повърхността му сигнали, като едновременно с това се измерва и времето за достигането им до МПС и обратно.Скоростомерът за средна скорост измерва средната скорост на МПС чрез измерване на времето за преминаване на базово разстояние на участък от пътя.

Нормативно позоваване : Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXXVI на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Скоростомерите се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара скоростомери, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа

 • Процедурата по одобряването на типа на средствата за измерване включва:
 • Преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • Изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • Оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • Издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване;

   

АНАЛИЗАТОРИ ЗА АЛКОХОЛ В ДЪХА

 • Предназначение: Анализаторът за алкохол в дъха е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.
 • Нормативно позоваване : Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXXVII на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.
 • Методи на контрол: Анализаторите за алкохол в дъха се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.
 • Задължение на производител/вносител:Производителите или вносителите, които пускат на пазара скоростомери, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа:

Процедурата по одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • Преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • Изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • Оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • Издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване;

СТЕНД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИЛИ НА ППС

Предназначение: Стендовете за измерване на спирачните сили са предназначени за определяне на спирачната ефективност чрез измерване на спирачните сили и осовото натоварване на пътни превозни средства от категории М, N, O и L, с изключение на категории L1e, L2e и L6e, съгласно Закона за движение по пътищата.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XIX на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Стендовете за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара скоростомери, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа

Процедурата по одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • Преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • Изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • Оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • Издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване;

ДИМОМЕРИ

Предназначение: Димомерите са средства за измерване, предназначени да определят димността на отработените газове от моторни превозни средства с дизелови двигатели. Димомерът измерва количеството светлина, което попада върху приемник при пропускане на светлинен сноп през определен обем, запълнен с изгорели газове на двигателя.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXII на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Димомерите се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара димомери, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа: Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

Контакти

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Началник отдел: Христина Соколова
Отдел "Оценяване на съответствието на средства за измерване"
ГД "Мерки и измервателни уреди"
1040 София
бул. "Г. М. Димитров" 52 Б
Тел.: (+359 2) 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
E-mail: h.sokolova@bim.government.bg

www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/