Качество   

В своята работа НЦМ се ръководи от Политика по качеството

Политика, с която се гарантира доверието в компетентността, безпристрастността, честността и прозрачността при извършване на услугите, които БИМ/НЦМ предоставя. Важно място в системата за управление на ГД НЦМ заемат дейностите, свързани с удовлетворяване на изискванията на клиентите, за сътрудничеството с тях и за получаване на позитивна или негативна оценка за извършените услуги.

БИМ/ГД НЦМ прилага единния подход и общоприетите критерии при оценяване на резултатите от измерванията, които се спазват от всички национални метрологични институти с цел осигуряване на единство на измерванията и тяхната проследимост до Международната система на единици (SI), в света.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
Мисията на Национален център по метрология е чрез създаване и развитие на системата от национални еталони на Република България и национална система за сертифицирани референтни материали да гарантира стабилна основа за постигане на точност и проследимост на измерванията в страната и да създава предпоставки за развитие на законовата метрология, акредитацията и сертификацията и за повишаване на конкурентоспособността на българските продукти.

Ръководството на Българския институт по метрология и Главна дирекция „Национален център по метрология” си поставят следните цели:

 • националните еталони на Република България да бъдат международно еквивалентни;
 • произведените в ГД НЦМ референтни материали да са в съответствие с изискванията за тях и дефинициите, дадени в БДС EN ISO 17034;
 • издаваните свидетелства за калибриране, както и сертификатите на референтните материали да бъдат международно признати;
 • да се организират изпитвания за пригодност с доказана компетентност съгласно БДС EN ISO/IEC 17043 за лабораториите за калибриране и за лаборатории за изпитване;
 • да представляват Република България пред международните органи и организации по метрология в областта на научната метрология.

За постигане на поставените цели ръководството се ангажира да:

 • развива дейността съобразно националните приоритети, потребности и изискванията на законодателството;
 • развива дейността като създава условия за поддържане и повишаване на компетентността на служителите, извършващи лабораторните дейности;
 • контролира спазването на изискванията за безпристрастност и конфиденциалност;
 • създава условия политиката и целите да бъдат разбрани и прилагани на всички нива в дирекцията;
 • контролира появата на рискове и да създава условия за овладяване на рисковете и възможностите;
 • прилага достиженията на международната и европейска метрологична практика в областта на научната метрология;
 • участва в разработването на проекти, свързани с научноизследователски програми, съответстващи на Европейското научноизследователско пространство;
 • въвежда нови методи за измерване, калибриране на еталони и охарактеризиране на референтни материали;
 • създава условия за дейности, свързани с изследвания и междулабораторни охарактеризирания на референтни материали;
 • произвежда сертифицирани референтни материали в съответствие с изискванията на ISO GUIDE 35 и сертификати съгласно ISO GUIDE 31;
 • поддържа и подобрява СУ съобразно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO 17034 и БДС EN ISO/IEC 17043;
 • поддържа доверие и удовлетворение на клиентите към извършваните калибрирания и произведените сертифицирани референтни материали;
 • осигурява услугата организиране на изпитвания за пригодност като използва международно приети метрологични практики;
 • изисква и създава условия служителите в Главна дирекция „Национален център по метрология” да извършват своята дейност в съответствие с документите на СУ и декларираната политика по качество.