Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжността "Младши експерт" - 5 /пет/ незаети щатни бройки в Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди на Български институт по метрология - е архивирано.

Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжност „Главен експерт" в отдел „Оптика, акустика и вибрации", ГД НЦМ - е архивирано.

Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжност "Старши счетоводител" в отдел "Финансово-стопански дейности", Дирекция "Обща администрация" - е архивирано.