Еталони   

Лабораториите в област "Маса и обем" разполагат с еталони на основната единица от Международната система единици (SI) на величината маса килограм, kg.

Поддържат се еталони на производни единици от Международната система единици (SI) за величините:

  • кубичен метър, 1 m3  (допуска се използването на единица литър L, 1L = 0,001 m).