Игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания   

Информация:

  • Игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания;
  • Централна компютърна система за онлайн залагания;
  • Контролен локален сървър;
  • Виртуални игрални автомати.

Предназначение: Игралният софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания служат за организиране на хазартни игри по определения в Закона за хазарта ред.

Нормативно позоваване: Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, обн. ДВ. бр. 72/16.08.2013г., изм. и доп. бр. 49/13.06.2014г.,Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания, обн. ДВ. бр. 58/02.07.2013г. и Наредба №1 от 27.02.2013г. за реда и начина на идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на РБ и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на ДКХ и НАП, обн. ДВ. бр. 22/05.03.2013г., изм. и доп. бр. 43/23.05.2014г.

Методи на контрол: Игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залаганиямогат да се използват за организиране на хазартни игри на територията на Република България след утвърждаването на типа им от Държавната комисия по хазарта на основание на протокол от изпитване в лаборатория, включена всписъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта. Българският институт по метрология е включен в списъка с лаборатории по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта.

Задължение на производител/вносител:Производителите или организаторите на хазартни игри могат да подават заявление за изпитване на игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания.

Процедура за изпитване   

Изпитването на игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания включва:

  • преглед на документите,
  • преглед и приемане на протокол от изпитване в лаборатория от списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта (ако е наличен);
  • изпитване на игралния софтуер и комуникационното оборудване;
  • издаване на протокол от изпитването;   
  • издаване на допълнителен документ от изпитване (извършва се съгласно приложената ИНСТРУКЦИЯ , когато са заявени от клиент)“.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ е акредитирана от ИА Българска служба за акредитация

Сертификат за акредитация № 26 ЛИ/30.03.2017 г. валиден до 30.03.2021 г.   

   

Обхват съгласно заповед за акредитация № А 110/30.03.2017 г.

Контакти   

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1040 София, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б, ет. 5

Телефон /факс +359 2 970 27 96 / +359 2 970 27 58

е-mail: islab@abv.bg