Сътрудничество   

Връзки с международни и национални организации

Българският институт по метрология е член на следните международни метрологични организации:

Конвенцията за метъра е дипломатически акт, подписан на 20 май 1875 г. в Париж с цел осигуряване на международното единство на измерванията. Приема Метричната система, която е първообраз на Международната система за единиците, SI, основана на естествени явления и източници. Създава Международното бюро по мерки и теглилки (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM), чиито основни задачи днес са свързани с поддържането на международните еталони, организирането на международни сравнения и калибриране на националните еталони на страните - членки на Конвенцията. България подписва Конвенцията за метъра през 1911 г.

www.bipm.org  


Националният център по метрология (НЦМ) е един от 39-те института, подписали на 14 октомври 1999 г. Споразумението за взаимно признаване на националните еталони и на свидетелствата от калибриране и измерване, издавани от националните метрологични институти. Философията на споразумението е: „Веднъж измерени - навсякъде приети”.

www.bipm.org  


Националният център по метрология е пълноправен член на EUROMET (Организацията за европейско сътрудничество в областта на еталоните) от 2003 г. На 11 януари 2007 г. БИМ стана един от учредителите на Регионалната организация на европейските национални метрологични институти (EURAMET e.V.), която е приемник на EUROMET. БИМ участва в съвместни проекти и чрез контактни лица в работата на 12-те технически комитета на организацията.

www.euramet.org  


В допълнение към съществуващата сертификационна система на OIML е разработено Споразумението за взаимно приемане, което се отнася за оценяването на типа съгласно изискванията на OIML. Целта е участващите в споразумението да приемат и използват протоколите от изпитване, придружени със сертификати на OIML за съответствие.

Споразумението е рамково и се реализира чрез отделни Декларации за взаимно доверие за всяко средство за измерване, включено в сертификационата система на OIML. Българският институт по метрология е приемащ участник по декларациите, свързани с OIML R 60 (Load cells) и OIML R 76 (Non-automatic weighing instruments), публикувани на 29 септември 2006 г.

www.oiml.org  


Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология е създадена през юни 1990 г. с основна цел постигане на хармонизиран и последователен подход към европейската законова метрология. Към момента в нея членуват 30 европейски държави.

Република България е асоцииран член от самото създаване на организацията. На 3 май 2007 г. с подписването на Меморандум за разбирателство България придоби статут на пълноправен член. Българският институт по метрология участва активно при разработването на документите на WELMEC - в Работна група 2 (РГ2), РГ4, РГ7, РГ8 и РГ10.

www.welmec.org  


COOMET е регионална метрологична организация, която е създадена през 1991 г. за сътрудничество на националните метрологични институции на страните от Централна и Източна Европа. През май 2000 г. е преименувана на Организация за Евро-азиатско сътрудничество на националните метрологични институти.

Основните дейности на COOMET са сътрудничество в областите научна метрология, законова метрология, акредитация и системи за управление, информация и обучение.

Република България е пълноправен член на СООМЕТ от нейното създаване.

www.coomet.org  


Организации от 33 европейски страни и Европейската комисия създават през 1989 г. Eurachem, като основната й цел е формиране на система за международна проследимост на химичните измервания.

Българският институт по метрология е член на организацията от 2007 г. През годините са създадени и се поддържат тесни международни контакти с признати лаборатории на национални метрологични институти като PTB - Германия, NMi – Холандия, IRMM - Институт за сравнителни материали и измервания към Европейската комисия и др.

БИМ активно сътрудничи с националните метрологични институти на балканските страни и участва в редица съвместни прояви.

www.eurachem.org

Сътрудничество с организации в страната

Българският институт по метрология реализира прилагането на законодателството в областта на метрологията и на добрите практики в измерванията чрез взаимодействие с правителствени и неправителствени организации: Федерацията на научно-техническите съюзи, институти на Българската академия на науките, университети и ведомства.

Формите на сътрудничество са: провеждане на съвместни експертни съвети, конференции, кръгли маси, обучения, работни срещи, консултации и др.

За укрепване на националната метрологична инфраструктура и нейното успешно интегриране в европейската инфраструктура между Българския институт по метрология и Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация” е подписано Споразумение за сътрудничество.

Основните насоки на споразумението са: хармонизиране на стратегията и политиката по въпроси от общ интерес; взаимодействие при провеждането на утвърдената политика с цел изграждане и поддържане на националната метрологична инфраструктура и на националната система по акредитация; организиране на съвместни дейности и обмен на информация.

Споразумения за сътрудничество са подписани и с редица професионални организации в страната – Съюз на метролозите в България, БУЛЛАБ и др.