ДЕЙНОСТ 4. РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ С ИНСТИТУЦИИТЕ И БИЗНЕСА (ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ГО НПО), КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕСА НА ИЗМЕРВАНИЯТА

Дейността включва:

  • Изследване на действащите процеси и модели на осъществяване на функциите на БИМ в областта на метрологичния контрол самостоятелно или свързано с други институции, както и възможностите и практиките за партньорство със заинтересувани страни;
  • Разработване на окончателен пакет от документи, с които се въвежда механизъм за ефективно партньорство на БИМ с релевантните държавни институции и с други заинтересувани страни при или по повод осъществяване на метрологичния контрол.
  • Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК –ДОГ-1/29.05.2016 г. между БИМ и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-БКО-МЕТА“.

Работата по Етап/Дейност 4 стартира на 06.07.2015 г. В изпълнение на дейността са изследвани действащите процеси и модели на осъществяване на функциите на БИМ в областта на метрологичния контрол самостоятелно или съвместно с други институции, както и възможностите и практиките за партньорство със заинтересовани страни.

Анализите и информацията, набрана във връзка с изпълнението на Етап/Дейност 1 са използвани и за осъществяването на Етап/Дейност 4.

Идентифицираните проблемни области и потенциалните сфери и форми за развитие и разширяване на партньорството с различните групи заинтересовани страни са обсъдени съответно в рамките на работна среща (24.07.2015 г.) и по време на фокус група (12 август 2015 г.) с представители на БИМ, ДАМТН, Министерството на икономиката и други.

В изпълнение на тази дейност са изготвени:

  • Доклад за изпълнение на Етап/Дейност 4 „Разработване и внедряване на система за взаимодействие и координация с институциите и бизнеса (чрез представляващите го НПО), които имат отношение към процеса на измервания“;
  • Методика за взаимодействие и координация с институциите и бизнеса, които имат отношение към процеса на измерване и контрол.

Изпълнението на Етап/Дейност 4 е прието от Възложителя с Протокол от 23.09.2015 г.