БИМ

Административни услуги

Информация за посочените по-долу админстративни услуги, извършвани от БИМ, може да се получи всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа:

гр. София, 1797,
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б

Булстат: 175092070

 • на телефони: 02 9702 790 и 02 9702 754;
 • факс : 02 9702 777;
 • на електронен адрес: au-bim@bim.government.bg

Териториални структурни звена на БИМ, находящи се в:

Главна дирекция „Национален център по метрология“
Гр. Пловдив
Моб.: 0889 065 869
Моб.: 0878 241 148
гр. Бургас
Моб.: 0889 062 645
Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“
гр. Благоевград
Тел.: 073 885 465
Моб.: 0878 241 550
гр. Враца
Тел.: 092 647 537
Моб.: 0878 241 836
гр. Видин
Тел.: 094 601 103
Моб.: 0878 241 556
гр. Пловдив
Тел.: 032 633 142
Моб.: 0878 241 612
гр. Габрово
Тел.: 066 801 341
Моб.: 0878 241 773
гр. Ловеч
Тел.: 068 603 172
Моб.: 0878 241 568
гр. Плевен
Моб.: 0878 294 228
Тел.: 064 680 137
гр. Русе
Тел.: 082 820 292
Моб.: 0878 241 761
гр. Велико Търново
Тел.: 062 630 404
Моб.: 0878 241 559
гр. Шумен
Тел.: 054 828 045
Моб.: 0878 291 147
гр. Варна
Тел.: 052 750 334
Моб.: 0878 241 531
гр. Сливен
Тел.: 044 667 758
Моб.: 0878 241 569
гр. Бургас
Тел.: 056 860 149
Моб.: 0878 292 155
гр. Стара Загора
Тел.: 042 602 476
Моб.: 0878 241 572
гр. Хaсково
Тел.: 038 664 636
Моб.: 0878 241 574

 Обявените телефони за комуникация са стационарни и мобилни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя. 

Начини на заявяване на административните услуги:   

 • през портал за предоставяне на електронни услуги - https://e-bim.bim.government.bg/;
 • със заявление на гише в звено за административно обслужване;
 • със заявление по електронна поща;
 • със заявление по пощата;
 • устно, на гише в звено за административно обслужване, само за физически лица.            

Административнитe услуги, извършвани от БИМ се предоставят и на единен портал за достъп до електронни административни услуги (EGOV.BG) и чрез системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg  Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият Ценоразпис или по Тарифата за таксите, които се събират от БИМ.    

Таксата може да бъде заплатена в брой или чрез ПОС терминално устройство в каса на БИМ,  или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път, чрез портала за електронни плащания https://pay.egov.bg/, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

 При плащане по банков път  банковите сметки  са: 

  


446 Метрологична експертиза на средствата за измерване

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


661 Изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


668 Одобряване на програмни модификации на одобрен тип фискално устройство

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


669 Извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в т. ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1065 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1066 Извършване на контролни изпитвания на одобрените типове фискални устройства и на единични бройки фискални устройства

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1197 Издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1297 Първоначална проверка на средства за измерване

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1298 Извършване на експертиза на фискални устройства/проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1522 Одобряване на типа на фискални устройства (ФУ)

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1673 Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1754 Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1769 Последваща проверка на средства за измерване

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


1885 Организиране на изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


2269 Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


2324 Изпитване за електромагнитна съвместимост

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


2363 Извършване на сертификация на референтни материали

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


 2932 Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет,интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


2933 Утвърждаване на Национален еталон на Република България

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


3165 Вписване в регистр на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

Регистър на типове и модификации на игрални съоръжения съгласно Закона за хазарта - ТУК.


2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 • на място - в деловодството на БИМ (офис № 218), всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., без прекъсване;
 • лицензиран пощенски оператор – заявлението (по образец) с приложени необходимите документи за извършване на услугата. Административният акт може да бъде получен на мястото, където е заявен или на посочен от заявителя точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез избран от него лицензиран пощенски оператор. Пощенските разходи са за сметка на заявителя;
 • по електронна поща: bim-delovodstvo@bim.government.bg.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:


Законово установени дейности, които се предоставят от БИМ 

Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП.      

Описание: Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, се установява чрез проверка, която има за цел да установи дали съотношението пари/бензин отговаря на нормативните изисквания.

Нормативно основание: Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30к, ал. 1, Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, издадена на основание чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух - чл. 9б; чл. 14г, ал. 1


Първоначална проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

Описание (Предназначение)Проверка на място на обекти за търговия/зареждания за собствени нужди на течни горива за установяване на съответствието на монтираните в тях електронни системи с фискална памет (ЕСФП) с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема преди регистриране и въвеждане в експлоатация на дистанционното предаване на информацията от извършените продажби в Националната агенция по приходите (НАП).

Нормативно основание: Чл.16а от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.   


Последваща проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

Описание (Предназначение): Проверка на място на обекти за търговия/зареждания за собствени нужди на течни горива за установяване на съответствието на използваните в тях електронни системи с фискална памет (ЕСФП) с одобрения тип и одобрената блок-схема, и дистанционното предаване на информацията от извършените продажби в Националната агенция по приходите (НАП).

Нормативно основание: Чл.16а от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.


Издаване на удостоверение за одобряване на типа на електронните таксиметрови апарати с фискална памет 

О
писание: Насърчаване на малък и среден бизнес.      

Нормативно основание: Закон за автомобилните превози - чл. 24б.   


Предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване   

Нормативно основание: чл. 17, т. 3 от Устройствения правилник на БИМ.


Изпитване и валидиране на софтуер за обработка на резултати от измервания

Нормативно основание: Закон за измерванията и Устройствен правилник на БИМ.


Предоставяне на образец на графичното изображение на герба на Република България   

Описание:  Образец на графичното изображение на герба на Република България се предоставя с описание на цветовете според различни цветови скали, шрифт на текста, който може да се съчетава с изображението на герба, пропорциите, минималните размери и указания за качеството на изображението. 

Нормативно основание:  Постановление № 476 от 17 декември 1997 г. за одобряване на графичните и пластичните образци и за използване на изображението на герба на Република България - чл. 18.    

Заявление - в свободен текст.