ДЕЙНОСТ 5. „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СЪЗДАДЕНАТА СТРАТЕГИЯ, НА РАЗРАБОТЕНИТЕ МЕТОДИКИ И НА СИСТЕМАТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

Дейността включва:

 • Подготовка за извършване на оценката на въздействието на стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване и разработените методики за контрол и на система за взаимодействие и координация с институции и бизнес;
 • Същински етап на реално извършване на оценката на въздействието на стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване и разработените методики за контрол и на система за взаимодействие и координация с институции и бизнес;
 • Оформяне и представяне на окончателен доклад за оценка на въздействието на стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване и разработените методики за контрол и на система за взаимодействие и координация с институции и бизнес.
 • Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК Дог.-3/04.09.2015 г. с „Географика” ООД.

Работата по Етап/Дейност 5 стартира на 04.09.2015 г. При извършване на настоящата предварителна оценка на въздействието на Секторната стратегия за развитие на метрологичния контрол на средствата за измерване, на изготвените методики за измерване, както и на Системата за взаимодействие и координация с институциите и бизнеса (чрез представляващите го НПО), които имат отношение към процеса на измерванията, беше използвана разработената от „Центъра за оценка на въздействието на законодателството“ детайлизирана методология за извършване на оценки на въздействието на законодателството, която е основана на следните стратегически документи:

 • Ръководство за оценка на въздействието в България, изготвено по проект ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и координация” в резултат на тясно сътрудничество между администрацията на Министерския съвет на Република България и консорциум от експерти;
 • Национална програма за по-добро регулиране 2010 – 2013 г.;
 • Насоки за оценка на въздействието на Европейската комисия от 2009 г.;
 • Съобщение на Европейската комисията до Европейския парламент, съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Разумното регулиране в Европейския съюз COM(2010) от 2010 г.;
 • Насоки за Оценка на въздействието на законодателството, приети от Правителството на Великобритания в техния актуален вариант;
 • Наръчник за оценка на въздействието на Британското Министерството за бизнес, иновации и умения;
 • Инструментариум за оценка на въздействието на Британското Министерството за бизнес, иновации и умения от 2011 г.
 • Оценката е изцяло съобразена с действащите насоки и правила за оценка на въздействието на политиките и регулирането на ниво ЕС, както и с най-добрите практики за оценка на въздействието, които неизчерпателно включват следните основни стъпки и аспекти:
 • Дефиниране на проблема;
 • Цели - Опции;
 • Ползи -Разходи;
 • Консултации;
 • Препоръки.

В изпълнение на тази дейност е разработен Окончателен доклад за оценка на въздействието на стратегия за развитие на метрологичния контрол на средствата за измерване и разработените методики за контрол и на система за взаимодействие и координация с инструкции и бизнес.

Изпълнението е прието от Възложителя с Протокол от 30.09.2015 г.