Със заповед № А-260/ 31.07.2023 г. на и.д. председател на БИМ е утвърден„План за равенство между половете в Българския институт по метрология“и е създаден екип за равенство (ЕР), в състав:

- отговорник за изпълнение на Плана за равенство между половете в Българския институт по метрология (ОИП):

Директорът на дирекция „Правно-административни дейности и човешки ресурси“ в БИМ

Телефон: + 359 2 9702 746

- отговорник за разпространение и комуникация (ОРК):

Лора Палазова, главен специалист в отдел „Човешки ресурси и информационно обслужване“, дирекция „Правно-административни дейности и човешки ресурси“ в БИМ

Телефон: + 359 2 9702 702

- отговорник за мониторинг и оценяване (ОМО):

Началникът на отдел „Човешки ресурси и информационно обслужване“, дирекция „Правно-административни дейности и човешки ресурси“ в БИМ

Телефон: + 359 2 9702 746